Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2022, roč. XIII. (5.1.2023 - 6.1.2023)

Logo

Registrovaní účastníci

Níže naleznete aktuální seznam účastníků. Na konferenci se můžete registrovat zde.
Sekce 1: Podnikové řízení
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4451 Ing. Andrea Karas
SPECIFIKA GENERACÍ Y, Z A TRH PRÁCE 3.11.2022
4541 Mgr. Monika Vojteková
KEY LEADERSHIP COMPETENCIES IN MANAGING REMOTE EMPLOYEE PERFORMANCE 1.12.2022
4584 Ing Joseph Phiri
IMPACT OF DIGITAL MARKETING AND INTRAPRENEURSHIP ON ENTERPRISES’ PERFORMANCE IN THE USA 23.12.2022
4585 Ahmed Altouma, Ing
THE IMPACT OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE MENTAL IMAGE - CASE STUDY OF THE SYRIAN INTERNATIONAL ACADEMY 25.12.2022
4598 Ing. Jaroslav Belás
VPLYV VEĽKOSTI FIRMY, DĹŽKY PODNIKANIA A VZDELANIA PODNIKATEĽOV NA VNÍMANIE CSR V MSP 1.1.2023
4612 Zdenko Metzker
VPLYV CSR NA VNÍMANIE VYBRANÝCH ASPEKTOV UDRŽATEĽNOSTI ČESKÝCH MSP 2.1.2023
4615 Ing. Ivan Skaloš
ENHANCING THE IMPACT OF BUSINESS ETHICS PROFESSIONALS IN SLOVAKIA 3.1.2023
4619 Ing. Kamila Sotáková
RIADENIE INOVAČNÝCH PROCESOV V PODNIKU 3.1.2023
Sekce 2: Marketing a obchod
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4528 Ing. Soňa Priščáková
THE MARKETING ENVIRONMENT ANALYSIS OF THE SELECTED PUBLIC UNIVERSITIES 26.11.2022
4565 Ing. Samuel Chlpek
COMPARISON OF CHANGES IN THE DIGITAL ACTIVITIES OF SMEs BEFORE AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC 12.12.2022
4579 Ing. Tomáš Pitka
UNDERSTANDING CUSTOMER BEHAVIOR IN THE DIGITAL RETAIL SPACE 21.12.2022
4603 Viktória Hudáková, Mgr.
SPRÁVANIE ADOLESCENTOV V ONLINE PROSTREDÍ 2.1.2023
4609 Ing. Viliam Murin
DIGITÁLNY MARKETING A JEHO ZÁKLADNÉ ONLINE MARKETINGOVÉ KANÁLY PRE PROPAGÁCIU FIRMY NA INTERNETE 2.1.2023
Sekce 3: Ekonomie a podniková ekonomika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4457 Ing. Roman Buchtele
THE DEVELOPMENT OF THE BIOECONOMY IN THE SOUTH BOHEMIAN REGION IN THE CONTEXT OF TRIPLE HELIX 7.11.2022
4485 Lukrécia Kováč Gerulová, Ing,, PhD.
VPLYV INOVÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE NA VÝKONNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV POČAS PANDÉMIE COVID 19 NA SLOVENSKU 17.11.2022
4534 Ing. Stanislav Rudý
MEGATRENDS IN THE COMPETITIVENESS AND PERFORMANCE OF V4 COUNTRIES IN INDUSTRY PRODUCTION DURING COVID-19 PANDEMIC 30.11.2022
4543 Ing. Klára Zálešáková
OVĚŘENÍ INTERAKCE MEZI MÍROU NEZAMĚSTNANOSTI VYCHÁZEJÍCÍ Z DAT GOOGLE TRENDS A MAKROEKONOMICKÝMI UKAZATELI 1.12.2022
4549 Ádám Csápai, Ing.
ECONOMIC FORECASTING USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE 5.12.2022
4552 Matúš Padyšák
PREDICTION-BASED INVESTMENT STRATEGIES IN EUROPEAN BOND MARKETS 6.12.2022
4561 Ing. Michal Rimeš
PRIEREZ VÝVOJOM TEÓRIE EXTERNALÍT 9.12.2022
4575 Ing. Lucia Pančíková, PhD.
WATER AS A PROBLEM OF CLIMATE CHANGE WITH THE USE OF UAV FOR MONITORING 14.12.2022
4610 Mária Dolná, Ing.
VPLYV PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA VEĽKOSŤ SEKTORA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV - PRÍPAD EÚ 27 2.1.2023
4627 Ing. Ľubomíra Kubíková
ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF CONSUMERS OF TOURISM SERVICES TOWARDS WASTE AND THEIR CONSEQUENCES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE SLOVAK REPUBLIC 4.1.2023
Sekce 4: Veřejná správa
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4413 PhDr. Kristína Dzureková
ELECTRONICIZATION IN SELF-GOVERNMENT 3.10.2022
4422 Mgr. Filip Richter
APLIKÁCIA PODVODU NA DPH A KONCEPTU DEKLAROVANÉHO DODÁVATEĽA V KONTEXTE ROZSUDKU „KEMWATER PROCHEMIE“ 7.10.2022
4425 JUDr. Mgr. Ing. Roman Široký
LOCAL REFERENDUM IN THE MUNICIPAL SELF-GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC 10.10.2022
4467 Mgr. Monika Šmeringaiová
PUBLIC POLICIES AS FACTORS OF FERTILITY IN VISEGRAD COUNTRIES: NEITHER THE SAME STORY NOR THE SAME RESULTS 14.11.2022
4524 Mgr. Klaudia Glittová
THE INFLUENCE OF EU FUNDS FOR HEIs IN CEE COUNTRIES 25.11.2022
4531 JUDr. Bc. Dominika Marčoková Becková, PhD.
ZÁSADA LOJÁLNEJ SPOLUPRÁCE V ČINNOSTI EURÓPSKEJ PROKURATÚRY 29.11.2022
4535 JUDr. Juraj Dvoržák
MOŽNOSTI KONTROLY NÁSILNEJ KRIMINALITY 30.11.2022
4536 JUDr. Juraj Dvoržák
PÔSOBNOSŤ DOZORU PROKURATÚRY NAD DODRŽIAVANÍM ZÁKONNOSTI V OBLASTI VEREJNEJ SPRÁVY V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE 30.11.2022
4537 JUDr. Juraj Dvoržák
DOZOR PROKURATÚRY NAD ZACHOVANÍM ZÁKONNOSTI ORGÁNMI VEREJNEJ SPRÁVY 30.11.2022
4553 Rastislav Munk, Mgr., PhD.
NOVÉ PRÁVNE INŠTITÚTY MEDIÁLNEHO PRÁVA 6.12.2022
4568 Ing. Mgr. Tomáš Kristek
POLITIKY ANGAŽOVANOSTI ČESKÉ REPUBLIKY VŮČI KRAJANŮM 12.12.2022
4577 PhDr. Róbert Király
POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE VO VZŤAHU K OCHRANE VODNÝCH ZDROJOV – SKÚSENOSTI SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH A REGIONÁLNYCH AKTÉROV 16.12.2022
4589 Mgr. Ing. Marek Halada
MAPA INDIVIDUÁLNÍ FILANTROPIE 27.12.2022
4602 Mgr. Ondřej Šmíd
JAK MOHOU STŘEDNĚ VELKÁ ČESKÁ MĚSTA DOPRAVNĚ PLÁNOVAT? 2.1.2023
4605 Mgr. Bc. Denisa Ladka Morgensteinová
PŘÍSTUP ČESKÉ LEGISLATIVY K REGULACI ŠÍŘENÍ OBCHODNÍHO SDĚLENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 2.1.2023
Sekce 5: Finance a účetnictví
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4519 RNDr. Barbora Klemová
VPLYV PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 NA PRÉMIU ZA OZNÁMENIE HOSPODÁRSKYCH VÝSLEDKOV 24.11.2022
Sekce 6: Psychologie, sociologie a pedagogika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4398 Ivana Lacková, Mgr.
INTERPRETÁCIA HUDOBNÝCH DIEL A LITERÁRNYCH TEXTOV V EDUKAČNOM PROCESE 13.9.2022
4400 Mgr. Lucia Magalová
FUNKCIONALITA WEBOVÉHO ROZHRANIA A APLIKÁCIÍ INTERNETOM DISTRIBUOVANEJ TELEVÍZIE NETFLIX 18.9.2022
4432 Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD.
PEDAGOGICKÁ INTERPRETÁCIA MUZIKÁLU CATS OD A. L. WEBBERA 19.10.2022
4433 Lucia Rapsová, Mgr. PhD.
PSYCHOLOGICKÁ GRAMOTNOSŤ UČITEĽOV 20.10.2022
4436 Mgr. Lukáš Polanský, DiS.
ONLINE PODPORA PRO VÝUKU SÓLOVÉHO ZPĚVU A HLASOVÉ VÝCHOVY 24.10.2022
4437 Patrícia Šomodiová, Mgr.
PERFECTIONISM IN PHYSICALLY ACTIVE PEOPLE IN THE CONTEXT OF ATTACHMENT (BONDING) STYLE 24.10.2022
4442 Mgr. Lucia Magalová
SYSTEM OF WORK AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION IN A GAME DEVELOPMENT STUDIO DURING THE COVID PANDEMIC19 AS SEEN BY EMPLOYEES 18.9.2022
4445 prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
VISUAL COMMUNICATION AND A DIGITAL FINE ART EXPRESSION 1.11.2022
4448 Mgr. Dominika Kurajda
THE PREDICTIVE IMPORTANCE OF EXECUTIVE FUNCTIONS AND INTERNET USE TO IDENTIFY ACADEMIC PROCRASTINATION DURING ADOLESCENCE 2.11.2022
4449 PhDr. Alois Daněk, Ph.D.
SOCIAL INTEGRATION OF YOUNG ADULTS LEAVING INSTITUTIONAL CARE: PERSONAL EXPERIENCES 2.11.2022
4452 Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
VYBRANÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI V KONTEXTU OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 3.11.2022
4455 Mgr. Daniel Lenghart
DISCRIMINATORY TENDENCY TOWARDS THE LGBT COMMUNITY IN THE CONTEXT OF INTERPERSONAL EXPERIENCE IN THE POPULATION OF CZECH ADULTS 5.11.2022
4456 Mgr. Ondřej Sikora
ZMĚNA BIOMECHANIKY DOPADU PO ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU KNEERUGBYWOMEN U AMATÉRSKÝCH RAGBISTEK 7.11.2022
4459 Mgr. Barbora Frličková
VYSOKOKVALIFIKOVANÁ MIGRÁCIA DO ČESKEJ REPUBLIKY: MOTIVÁCIE A ROZHODOVANIE 8.11.2022
4464 Mgr. Monika Prostináková Hossová, PhD.
GLOBALIZATION TENDENCIES IN CHILDREN'S TELEVISION PRODUCTION 10.11.2022
4465 PhDr. Anna Hudáková, PhD.
POSTOJE JEDINCOV K OCHORENIU SCLEROSIS MULTIPLEX 11.11.2022
4466 Mgr. Kristína Bielčiková
ONLINE OHROZENIA A ICH PREVENCIA (nielen) POČAS PANDÉMIE 14.11.2022
4468 PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S MIGRÉNOU 14.11.2022
4469 PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.
VPLYV FAKTORU ADHERENCIE NA LIEČBU SCLEROSIS MULTIPLEX 14.11.2022
4477 Mgr. Barbora Bačíková
CHARACTER EDUCATION AS A KEY ELEMENT OF EDUCATING FUTURE TEACHERS IN THE CZECH REPUBLIC 16.11.2022
4486 Mgr. Josefína Kufová
NAVIGATING CITIZENSHIP: MIGRATION AND CIVIC ENGAGEMENT 17.11.2022
4488 Mgr. Nicola Raúl
VNÍMÁNÍ ANGOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKOSLOVENSKU V DOBĚ NORMALIZACE 18.11.2022
4506 Mgr. Slávka Gécová
VYUŽITIE AKTIVIZUJÚCICH A KOMUNIKAČNÝCH METÓD V EDUKAČNOM PROCESE 22.11.2022
4512 Mgr. Karin Koóšová
ANALÝZA PROBLÉMOV ŠTUDENTOV PRI OSVOJOVANÍ SI POZNATKOV Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 23.11.2022
4513 Mr. Pavol Janoško, Mgr., PhD.
ROLA INKLUZÍVNEHO UČITEĽA V KONTEXTE CHARAKTEROVÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE 23.11.2022
4514 Mária Habalová, Mgr., PhD.
STRATÉGIE PODPORUJÚCE SEBAREGULÁCIU U DETÍ 23.11.2022
4517 PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
VZŤAH MEDZI KVALITOU ŠKOLY A JEJ EFEKTÍVNOSŤOU 23.11.2022
4518 Mgr. Zuzana Šingliarová
PORTFÓLIO AKTIVÍT DIEŤAŤA V DOMÁCOM VZDELÁVANÍ AKO PROSTRIEDOK JEHO INDIVIDUÁLNEHO ROZVOJA 23.11.2022
4521 Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.
ASPECTS OF THE QUALITY OF LIFE OF SENIORS IN NURSING HOMES DURING THE EMERGENCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC 24.11.2022
4529 Mgr. Julie Junaštíková
STRATEGIE UČENÍ ANGLICKÉHO JAZYKA ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 27.11.2022
4530 Ms. Diana Bulganová, Mgr.
KYBERŠIKANOVANIE DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH NA SLOVENSKU 28.11.2022
4533 Mgr. Erik Krajinčák
THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON TECHNICAL EDUCATION: A COMPARATIVE STUDY 30.11.2022
4542 Mgr. et Mgr. Jana Kubíčková
STRATEGIE IMPLEMENTACE UMĚLÉ INTELIGENCE VE VEŘEJNOPRÁVNÍM MÉDIU ČESKÉ TELEVIZI (OBSAHOVÁ ANALÝZA VÝROČNÍCH ZPRÁV 2017 – 2022) 1.12.2022
4546 PaedDr. Mária Karasová, PhD.
PREFERENCIE UČITEĽOV VO VYUŽÍVANÍ EDUKAČNÉHO SOFTVÉRU NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA SLOVENSKU 2.12.2022
4547 Mgr. Alžbeta Kuljovská
VYUŽÍVANIE IKT VO VYUČOVANÍ MATEMATIKY V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 2.12.2022
4548 Mgr. Ester Nosáľová
VZŤAH CIEĽOVÝCH CHARAKTERISTÍK A ŠTÝLOV ROZHODOVANIA 5.12.2022
4550 PaedDr. Jana Mastišová, PhD.
VYUŽÍVANIE IKT UČITEĽMI NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA SLOVENSKU 6.12.2022
4554 Mgr. Barbara Zemanová
KAFKOVA PROMĚNA POHLEDEM STUDENTŮ: PRÁCE S UMĚLECKÝMI TEXTY V HODINÁCH LITERÁRNÍ VÝCHOVY NA STŘEDNÍ ŠKOLE 7.12.2022
4556 Mgr. Irena Špačková
REFLEXE VÝUKY LITERATURY PROSTŘEDNICTVÍM AUDIOVIZUÁLNÍCH PODKLADŮ 7.12.2022
4558 PhDr. Barbora Plisková, Ph.D.
ZÁVISLOST JAKO RANHOJIČ ANEB PREVENCE OD MATEŘSKÝCH ŠKOL AŽ PO UNIVERZITU 8.12.2022
4559 Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.
SEBAPOZNÁVANIA A SEBAVNÍMANIA POMOCOU ARTEFILETIKY 8.12.2022
4560 Zuzana Točená, Mgr.
CRITICISM OF MUSIC INDUSTRY IN BIOGRAPHICAL DRAMA BOHEMIAN RHAPSODY 9.12.2022
4562 Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
CYFRYZACJA SZKÓŁ W CZECHACH 10.12.2022
4566 doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.
VYUŽITIE PSYCHOMOTORICKEJ TERAPIE V PREDŠKOLSKOM VEKU 12.12.2022
4569 Mgr. Barbora Vodičková, PhD.
VÝVINOVÉ ŤAŽKOSTI U DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE 12.12.2022
4570 Mgr. Barbora Vodičková, PhD.
STIMULAČNÉ PROGRAMY PRE DETI S PORUCHOU FETÁLNEHO ALKOHOLOVÉHO SPEKTRA – FASD 12.12.2022
4571 Mgr. Barbora Vodičková, PhD.
FASD A PREDŠKOLSKÝ VEK DIEŤAŤA 12.12.2022
4572 doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.
EXPRESIA AKO CESTA KOMUNIKÁCIE 12.12.2022
4573 doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.
PODPORA SENZORICKÉHO SPRACOVANIA V PREDŠKOLSKOM VEKU 12.12.2022
4574 Mgr. art Erika Miklóšová
PROPOSAL OF DIDACTIC TASKS AND TOPICS FROM CONTEMPORARY ART WITHIN THE EXPERIENTIAL (OUTDOOR) PEDAGOGY IN THE PEDAGOGICAL PROCESS OF PRIMARY EDUCATION 13.12.2022
4580 Mgr. Jakub Hankovský
SÚ KOMENTÁRE POD PRÍSPEVKAMI NA FACEBOOKU UŽITOČNÝM ZDROJOM INFORMÁCIÍ O VEREJNEJ MIENKE? 21.12.2022
4586 Mgr. Soňa Ondrušová
AKÉ POCITY MAJÚ ŽENY Z DOJČENIA? 26.12.2022
4588 Mgr Martin Dzurilla, PhD
DIŠTANČNÉ VIRTUÁLNE VZDELÁVANIE NA PF PU V PREŠOVE 27.12.2022
4590 PaedDr. Alena Vrábľová
DETSKÉ POŇATIA POJMOV Z OBLASTI JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDPRIMÁRNEHO KURIKULA 28.12.2022
4591 Bc. Zuzana Hrabovská
PREFERENCIE UČITEĽOV PROSOCIÁLNEJ VÝCHOVY K DIDAKTICKÝM METÓDAM A ZÁSADAM POČAS PANDÉMIE COVID-19 29.12.2022
4592 Dr. Aneta Pawłowska-Legwand, PhD
VIRTUAL MUSEUM RESOURCES – IS IT POSSIBILE TO EXTEND THE MUSEUM EXPERIENCE AFTER THE MUSEUM VISIT? LESSONS FROM POLISH MUSEUMS 29.12.2022
4593 Mgr. Lubomír Vojtěch Baar
HODNOCENÍ KVALITY UČEBNIC DĚJEPISU A OBČANSKÉ NAUKY ŽÁKY NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 31.12.2022
4595 Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.
PROCESS OF ASSESMENT AS A CURRICULAR PART OF DIGITAL ART EDUCATION 1.1.2023
4599 Mgr. Tereza Kolečková
HODNOCENÍ DISTANČNÍ A BĚŽNÉ VÝUKY Z POHLEDU ŽÁKA S ADHD 2.1.2023
4616 Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
ANALÝZA DIGITÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH ZDROJŮ DIKOBRAZ PRO VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE V SOUVISLOSTI S CÍLI RVP ZV 3.1.2023
4621 Mgr. Veronika Šašalová
FEMINISTICKÉ ASPEKTY WHAT REMAINS OF EDITH FINCH A PROBLEMATIKA ŽÁNRA SIMULÁTORA CHODENIA 3.1.2023
4623 Mgr. Tereza Šmídová
MĚSÍC V JINÁČI ANEB K PROBLEMATICE GLOSOVÁNÍ VE FANOUŠKOVSKÉ LITERATUŘE 3.1.2023
4626 Mgr. Kristýna Soukupová
TEORETICKO-EMPIRICKÉ REFLEXE SOUČASNÉ PROBLEMATIKY NESPRÁVNÉHO TVOŘENÍ TÓNU U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL Z POHLEDU PĚVECKÉHO PEDAGOGA 4.1.2023
Sekce 7: Filosofie, politologie a dějiny
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4424 Mgr. Tomáš Janči
ELECTRONIC VOTING: A TOOL OF DIGITAL DEMOCRACY? 10.10.2022
4427 Mgr. Michala Mikolášíková
THE EMANCIPATION OF CZECH FEMALE AUTORS AND THE REPRESENTATION OF THE FEMALE QUESTION IN THEIR WORK 13.10.2022
4446 Mgr. Šimon Struhár
KOMUNÁLNE A REGIONÁLNE VOĽBY 2022 V CELOŠTÁTNYCH MÉDIÁCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 2.11.2022
4505 Mgr. Lucie Čermáková
MIGRAČNÍ KRIZE 2015: POHLED SKRZ EMOCE ČESKÝCH POLITICKÝCH ELIT 22.11.2022
4538 JUDr. Juraj Dvoržák
PRÁVNO – HISTORICKÉ ASPEKTY VÝVOJA PROKURATÚRY 30.11.2022
4539 Mgr. Katrin Sáčková, DiS.
SBORY V POZDNÍCH ORATORIÍCH GEORGA FRIEDRICHA HÄNDELA 30.11.2022
4545 Mgr. Stela Olejárová
IDENTITY IN QUESTION: FORMATION OF NATIONAL IDENTITY IN SLOVAKIA. IS IT OVER? 2.12.2022
4551 Mgr. Silvia Caisová
MODÁLNA METAFYZIKA G.W. LEIBNIZA 6.12.2022
4567 Mgr. Laura Vasiliauskaité
THE LANGUAGE THAT NEVER BECAME A LANGUAGE, THE PEOPLE, WHO NEVER BECAME A NATION. CASE OF SAMOGITIA IN LITHUANIA 12.12.2022
4594 Mgr. Michaela Grznárová
MOŽNOSTI VÝSKUMU MINORITNEJ KULTÚRY V SÚČASNOSTI (NA PRÍKLADE SLOVÁKOV V KANADE – VO VYBRANEJ LOKALITE) 31.12.2022
4597 Mgr. Stanislav Gubančok
SLOVAK AND LITHUANIAN SHROVETIDE FROM AN ETHNOLINGUISTIC PERSPECTIVE 1.1.2023
4600 JUDr. Barbora Klúčiková
HISTORICKÝ KONTEXT PRÁVNEJ ÚPRAVY DROGOVÝCH TRESTNÝCH ČINOV 2.1.2023
4601 Mgr. Barbora Sekerášová
JAZYK A NÁREČIE AKO SÚČASŤ (ETNICKEJ) IDENTITY GORALOV 2.1.2023
4604 Ing. Martin Bereta
ĽUDOVÉ OPASKY A ICH VÝZDOBA V OBLASTI ZÁPADNÝCH KARPÁT 2.1.2023
4606 Mgr. Šimona Tomková
K TEORETICKÝM VÝCHODISKÁM TVORBY PUBLICISTICKÉHO INTERVIEW V MULTIPLATFORMOVEJ ŽURNALISTIKE 2.1.2023
4613 Mgr. Miroslav Sedlacek
FOUR PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES ON THE RELATION BETWEEN CONCEPTS AND SCIENCE: HUSSERL, SELLARS, PUTNAM, AND MCDOWELL 2.1.2023
4617 Mgr. Peter Olenič
EDUCATION IN THE CHANGING WORLD OF LIQUID-MODERNITY. REFLECTIONS ON Z. BAUMAN 3.1.2023
4622 Mgr. Emília Mariančiková
SPOJENÉ VOĽBY 2022 NA SLOVENSKU - VÝSLEDKY A SÚVISLOSTI 3.1.2023
4628 Mgr. Daniel Stehlík
TURIEC AKO VÝZNAMNÁ HISTORICKÁ OBLASŤ SLOVENSKA 4.1.2023
4629 Mgr. Nikola Miadoková
VAKCÍNOVÁ DIPLOMACIA SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH 5.1.2023
Sekce 8: Průmyslové inženýrství
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4423 Ing. Lucie Pilsová
STATISTICAL AND METALLOGRAPHIC VIEWS ON QUANTIFICATION OF INTERMETALLIC PHASES IN AUSTENITIC STAINLESS STEELS 10.10.2022
Sekce 9: Inovace, technologie
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4460 Ing Martin Fůs
PROTOTYPE INTERACTIVE EYE MODEL FOR VISUALIZATION OF INTRAOCULAR LENS POSITION 8.11.2022
4475 Ivan Kubek, Mgr.
TVORBA EXPERTNEJ BÁZY PRE SPOLUPRÁCU PODNIKOV A ORGANIZÁCIÍ BANSKOBYSTRICKÉHO REGIÓNU V RÁMCI KLASTROVEJ ŠTRUKTÚRY IPEEK 15.11.2022
4540 Mgr. Ing. Jan Rybář, Ph.D.
INOVACE V MEDICÍNSKÉ METROLOGII 1.12.2022
4618 Mgr. Ing. Jan Rybář, Ph.D.
KALIBRACE ČASU JÍZDY VOZIDEL V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ 1.12.2022
Sekce 10: Informatika a informační technologie
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4444 Ing. Anton Firc
DEEPFAKES: A DANGEROUS ENTERTAINMENT? 1.11.2022
4484 doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA
SOFTWAROVÁ APLIKACE JAKO NÁSTROJ DETEKCE RADIKALIZAČNÍCH PROCESŮ 17.11.2022
4516 PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
KAMEROVÉ SYSTÉMY PRO INSCENAČNÍ METODU VÝUKY 23.11.2022
Sekce 11: Přírodní vědy
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4397 MVDr. Michaela Harčárová, PhD.
STANOVENIE TOXICKÉHO VPLYVU ZEARALENÓNU NA LYMFOCYTY HOVÄDZIEHO DOBYTKA 12.9.2022
4403 Ing. Jan Velička
NÁVRH METOD DETEKCE DOPADU DO ZÁCHYTNÝCH PLOTŮ S VYUŽITÍM MACHINE LEARNING 20.9.2022
4420 MVDr. Petra Timkovičová Lacková, PhD.
HODNOTENIE VZŤAHU VÝŽIVY, MLIEČNEJ PRODUKCIE A MOČOVINY V MLIEKU DOJNÍC 6.10.2022
4428 Mgr. Jitka Kosáčková
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ JAKO MĚKKÝ CÍL 14.10.2022
4441 Mgr. František Mihok
PRÍPRAVA A STANOVENIE VLASTNOSTÍ TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE SNSE 27.10.2022
4443 Msc. Ján Barilla
VYUŽITIE ZNAČKOVACIEHO SPRÁVANIA MEDVEĎA HNEDÉHO (Ursus Arctos) NA ZÍSKAVANIE NEINVAZÍVNYCH VZORIEK PRE GENETICKÉ ANALÝZY 1.11.2022
4447 Ing. Simona Grešíková
PRENOS RASTLINNÝCH VÍRUSOV 2.11.2022
4463 MUDr. Daniela Obitková, -
POSOUZENÍ METODY URČENÍ OSOB V KONTAKTU S VNN NA PALUBĚ LETADLA VYCHÁZEJÍCÍ ZE ŠÍŘENÍ TBC 10.11.2022
4473 PhDr. Andrea Obročníková, PhD.
POSÚDENIE POTRIEB PACIENTOV SO SKLERÓZOU MULTIPLEX V OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI 14.11.2022
4474 PhDr. Andrea Obročníková, PhD.
HAND-FOOT SYNDRÓM V ONKOLOGICKEJ PRAXI 14.11.2022
4478 Alexandra Kovářová, Ing.
ŠÍRENIE REZISTENTNÝCH KMEŇOV VÍRUSU HIV U NOVO DIAGNOSTIKOVANÝCH HIV-POZITÍVNYCH PACIENTOV NA SLOVENSKU V R. 2019 – 2021 16.11.2022
4507 RNDr. Stanislav Basarik
PODMIENENÉ AGREGOVANIE A CHOQUETOV INTEGRÁL 22.11.2022
4508 Mgr. Mária Slovinská
PODMIENENÉ AGREGÁCIE, LEVEL MIERY A ICH VYUŽITIE V SCIENTOMETRII 22.11.2022
4509 Mgr. Kristína Hurajová
METRICKÉ VLASTNOSTI AKORDICKÝCH PRIESTOROV 22.11.2022
4510 Mgr. Barbora Hennelová
MIERA A INTEGRÁL V SCIENTOMETRII 22.11.2022
4515 RNDr. Adam Marton
P-IDEÁL A JEHO IDEÁLOVÉ MODIFIKÁCIE 23.11.2022
4520 RNDr. Diana Trellová
VÝPOČTOVÁ ZLOŽITOSŤ PROBLÉMU NOMINÁCIE KANDIDÁTOV 24.11.2022
4523 RNDr. Miriam Kleinová
PODMIENENÉ AGREGAČNÉ OPERÁTORY A ICH POUŽITIE PRI DEFINOVANÍ NOVÝCH TRIED INTEGRÁLOV 24.11.2022
4544 Mgr. Adrián Gucký
INTERAKCIA INDITÝCH KOMPLEXOV KYSELINY PIKOLÍNOVEJ A DIPIKOLÍNOVEJ S ĽUDSKÝM SÉROVÝM ALBUMÍNOM 2.12.2022
4583 Ing. Viktória Vozáriková
EOZINOFILNÝ KATIÓNOVÝ PROTEÍN A JEHO VÝZNAM V DIAGNOSTIKE BRONCHIÁLNEJ ASTMY 23.12.2022
4587 Mgr. Lukáš Kurinec
PENROSEOV ZÁKON NA SLOVENSKU 27.12.2022
4607 Jakub Rosik, MD
ASSOCIATION BETWEEN MULTIPLE MYELOMA METHYLATION AND BORTEZOMIB-INDUCED PERIPHERAL NEUROPATHY 2.1.2023
4608 Filip Machaj, MD
IN BLOOD METHYLATION OF BRCA1 IS A PROXY OF OTHER SIGNIFICANT GENOME-WIDE METHYLATION CHANGES 2.1.2023
Sekce 12: Strojírenství, stavebnictví
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4439 Ing. Vladislav Chovanec
LAMINÁRNE VZDUCHOVÉ CLONY AKO OCHRANA PROTI RESPIRAČNÝM INFEKCIÁM 26.10.2022
4525 Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.
SLEDOVANIE EXOTERMICKÉHO EFEKTU ADSORPCIE VOC V NOVOVYVINUTOM ZARIADENÍ 25.11.2022
4526 Ing. Oliver Macho, PhD.
ANALÝZA REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ FARMACEUTICKÝCH ZMESÍ PRE ORÁLNE DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY 25.11.2022
4527 Ing. Martin Juriga, PhD.
VPLYV DĹŽKY MATRICE NA EXTRÚZNY TLAK A KVALITU POVRCHU EXTRUDÁTU 25.11.2022
4532 Ing. Jaroslav Romančík
NASTAVENIE A OVERENIE FUNKCIONALITY KOMUNIKAČNÝCH PROTOKOLOV MEDZI ZÁKLADNÝMI ZARIADENIAMI AUTOMATIZÁCIE 29.11.2022
4581 Ing. Petr Miklas
ÚNAVOVÁ ODOLNOST BETONOVÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ 21.12.2022
Počet registrovaných účastníků: 148 (5.2.2023)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.