Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018, roč. IX. (17.12.2018 - 21.12.2018)

Logo

Registrovaní účastníci

Níže naleznete aktuální seznam účastníků. Na konferenci se můžete registrovat zde.
Sekce 1: Podnikové řízení
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
2581 Ing. Darina Vážanská
DŮVODY VEDOUCÍ KE ZMĚNĚ ORGANIZAČNÍ KULTURY 18.10.2018
2586 Ing. Robert Zajda
DISCIPLÍNA REALIZAČNÍ VÝKONNOSTI 18.10.2018
2627 Ing. Ondřej Moš, M.Sc.
SMALL, CZECH FAMILY FIRMS AND CSR 6.11.2018
2642 Ing. Ladislava Míková
ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA PODNIKŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE TĚŽBOU A DOBÝVÁNÍM V ČESKÉ REPUBLICE – PŘÍPADOVÁ STUDIE 12.11.2018
2644 Mgr. Jana Holienková, PhD.
PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ POLICAJTOV: NOVÉ MOŽNOSTI MERANIA 13.11.2018
2652 Mrs. Stephanie Burghart, Diplom Betriebswirtin (FH)
RISK MANAGEMENT IN VARIOUS ECONOMIC SECTORS 18.11.2018
2654 Mgr. Dávid Miško
UNDESIRABLE FORMS OF EMPLOYEE BEHAVIOR IN CONTEXT OF MENTAL HEALTH 19.11.2018
2663 Mgr Matúš Vagaš
RELATIONSHIPS AT WORKPLACE AS PRESUPPOSITION OF EMPLOYEE ENGAGEMENT, PERFORMANCE AND SATISFACTION 25.11.2018
2686 MS Filip Mazurków, MS
MANAGEMENT BY OBJECTIVES IN PRACTICAL TERMS ON THE BASIS OF SPORTS' MANAGEMENT 4.12.2018
2693 Ing. Natalie Pelloneová
VLIV ČLENSTVÍ V KLASTRU NA FINANČNÍ VÝKONNOST PODNIKŮ: PŘÍPADOVÁ STUDIE Z LETECKÉHO PRŮMYSLU 5.12.2018
2711 Ms Dorota Liptakova, Ing.
THE FUTURE OF LOW-COST AIR TRAVEL 8.12.2018
2713 Anna Gawrońska-Piotrowska
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA W KULTURZE 8.12.2018
2724 Ing. Markéta Dočekalová
FAKTORING JAKO ZDROJ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI: MODELOVÝ PŘÍKLAD KOMPARACE S ÚVĚROVÝM FINANCOVÁNÍM 9.12.2018
2728 Andreas Votteler, MBA
NEGATIVE OUTCOMS OF TRUST. MONETARY QUANTIFICATION OF THE COSTS OF DISTRUST IN COMPANIES 10.12.2018
2750 Frau Andrea Weigold, MBA
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT - OBSTACLES FOR A NECESSARY CHANGE 11.12.2018
Sekce 2: Marketing a obchod
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
2612 PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.
POSTAVENIE INTERNETOVEJ REKLAMY NA SLOVENSKOM KONKURENČNOM TRHU 29.10.2018
2613 PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.
VYBRANÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA SOCIÁLNYCH MÉDIÍ A INTERNETU V OBLASTI MALOOBCHODU 29.10.2018
2631 Mgr. Zuzana Schlosserová
CONTENT ANALYSIS OF COMMUNICATION USED BY THE PHARMACEUTICAL COMPANIES ON FACEBOOK 8.11.2018
2667 Mgr. Lea Mezeiová
GEOGRAFICKÉ BLOKOVANIE A E-COMMERCE 27.11.2018
2710 Mgr. Lenka Labudová
KOMUNIKÁCIA MIEST V ONLINE PROSTREDÍ 8.12.2018
2720 Ing. Martin Fridrich, MSc
COST-BENEFIT METRICS IN CUSTOMER CHURN PREDICTION: A REVIEW 9.12.2018
2731 Mgr Martin Uhlík
NOVÉ TRENDY V PERSONÁLNOM MARKETINGU 10.12.2018
2752 Mr Shaurya Mathur
CONSUMER SUSTAINABILITY OF IMPLEMENTING TECHNOLOGY 5.0 INTO THE MARKETING OF DIGITAL PRODUCTS & SERVICES IN THE UNITED ARAB EMIRATES 12.12.2018
Sekce 3: Ekonomie a podniková ekonomika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
2163 Katarzyna Brożek, M.Sc.
REGIONY GRUPY WYSZEHRADZKIEJ – KLASYFIKACJA NUTS 2 28.12.2017
2632 Mr. Marcel Novák, Ing., PhD.
A MICROECONOMIC ASPECTS AND CONSEQUENCES OF PRICE DEVELOPMENT IN THE V4 COUNTRIES 9.11.2018
2636 Mr. Ľubomír Darmo, Ing., PhD.
VÝDAVKY NA VÝSKUM A VÝVOJ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 11.11.2018
2696 Lukáš Falát, Ing. PhD.
ANALYSIS OF ELEMENTS AND RELATIONS OF THE TAX SYSTEM WITH AIM OF HIGHER EFFECTIVENESS 5.12.2018
2707 Ing. Zuzana Staníková, PhD.
FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN SELECTED EU COUNTRIES 7.12.2018
2708 Ing. Jakub Horák
COMPARISON OF NEURAL NETWORKS AND REGRESSION TIME SERIES IN ESTIMATING US AND CHINA TRADE BALANCE 7.12.2018
Sekce 4: Veřejná správa
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
2578 PhDr. Natália Kováčová, PhD.
PODSTATA KONTROLY VO VEREJNEJ SPRÁVE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 17.10.2018
2619 Mr. Tomáš Malec, Mgr.
ACTUAL STATE OF THE WEB DEVELOPMENT OF SLOVAK MUNICIPALITIES ACCORDING SUPREME AUDIT OFFICE OF THE SLOVAK REPUBLIC 31.10.2018
2645 Mgr. Katarína Kukoľová
INTERPRETATION OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS DURING THE FIRST CZECHOSLOVAK REPUBLIC 13.11.2018
2655 PhDr. Martin Halmo
THE INCORPORATION OF ACTIVE POLITICS OF THE LABOUR MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC 20.11.2018
2662 Mgr. Veronika Moravčíková, PhD.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH CENTIER 23.11.2018
2704 Rastislav Munk, Mgr., PhD.
POVINNE ZVEREJŇOVANÁ ZMLUVA 6.12.2018
2714 Mgr. Katarína Kobelová
STÁRNUTÍ POPULACE A JEHO NEGATIVNÍ DOPAD NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ŽILINSKÉM SAMOSPRÁVNÉM KRAJI 8.12.2018
2722 JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
JE E-GOVERNMENT DOSTUPNÝ PRE VŠETKÝCH OBČANOV? 9.12.2018
Sekce 5: Finance a účetnictví
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
2653 Alexandra Bagiová, Ing.
KOMPARATÍVNA ANALÝZA DAŇOVÉHO ASPEKTU OBCHODOVANIA S KRYPTOMENAMI V KRAJINÁCH V4 19.11.2018
2656 Ing. Nikoleta Baloghová
MÔŽE SA ÚČTOVNÝ ODHAD PREJAVIŤ AKO PODVOD? 20.11.2018
2675 Peter Rakovský, Mgr.
PRÁVNE A DAŇOVÉ ASPEKTY KRYPTOMIEN 29.11.2018
2676 Monika Kleinova
OPRAVNÉ POLOŽKY PRI POHĽADÁVKACH Z OBCHODNÉHO STYKU 29.11.2018
2678 Peter Rakovský, Mgr.
ZDAŇOVANIE CENNÝCH PAPIEROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 29.11.2018
2682 Ing. et Ing. Zuzana Janková
IDENTIFIKACE OPTIMÁLNÍHO PORTFOLIA NA ČESKÉM AKCIOVÉM TRHU 3.12.2018
2687 Mr. Maciej Tuszkiewicz, Bsc.
FINISHED GOODS MEASUREMENT IN LIGHT OF SPECIAL ECONOMIC ZONE REGULATIONS 4.12.2018
2706 Sabina Augustyn, PhD
SOME REMARKS ON THE SAMPLING FROM FINITE POPULATIONS IN FINANCIAL AUDITING 6.12.2018
2715 Ing. Petra Srnišová
ZÁPORNÉ VLASTNÉ IMANIE AKO INDIKÁTOR EXISTENCIE TRANSAKCIÍ MEDZI SPRIAZNENÝMI OSOBAMI 8.12.2018
2739 Mrs Katarzyna Wojewoda - Buraczyńska, PhD
FINANSOWE INSTRUMENTY SPRZYJAJĄCE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10.12.2018
2748 Andreas Rams, Diplom-Oekonom
DEBT CAPACITY AND “FINANCIAL REAL OPTIONS” IN DIFFERENT INDUSTRIES – AN EMPIRICAL APPROACH 10.12.2018
Sekce 6: Psychologie, sociologie a pedagogika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
2571 Mgr. Markéta Pokorová
ŽIDOVSKÁ TEMATIKA VE VÝUCE – PLZEŇSKÝ KRAJ 13.10.2018
2573 Mgr. Aneta Vančová, PhD.
SOCIÁLNA ATMOSFÉRA V UČITEĽSKÝCH ZBOROCH 14.10.2018
2575 Mgr. Juraj Datko, PhD.
FOSTERING SELF-DIRECTED EFL LEARNING VIA FACEBOOK GROUP 15.10.2018
2579 PhDr. Denisa Gunišová, PhD.
KONTEXT DETSKÝCH PREKONCETOV V ODRAZE ŠKOLSKÝCH OBSAHOV 17.10.2018
2591 Mgr. Jana Nemcová, PhD.
PROBLEMATIKA BILINGVIZMU V RODINÁCH DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU - KVALITATÍVNY VÝSKUM 19.10.2018
2592 Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
PORUCHY PRÍJMU POTRAVY AKO RIZIKOVÉ SPRÁVANIE ADOLESCENTOV OPTIKOU SOCIÁLNEJ PRÁCE 20.10.2018
2599 Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková
GIFTED CHILDREN AND THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE THEIR SURVIVAL (EXPERIENCE) IN EDUCATION 22.10.2018
2600 Mgr. Paulína Haragová
CODE NOTATION OF MIROSLAV KOŠNÁR 23.10.2018
2601 Mgr. art. Zuzana Hubinská
INNOVATIVE DIDACTIC TOOLS AND CLASSICAL MUSIC IN CHILDREN’S MUSICAL PHYSICAL ACTIVITIES AS PART OF THEIR DANCE TRAINING AT PRIMARY SCHOOLS OF ARTS 23.10.2018
2608 Mgr. Dominika Hosova
SELF-REGULATED LEARNING AS A KEY ELEMENT OF SUCCESSFUL PUPILS 24.10.2018
2610 PaedDr Lucia Foglová, PhD
VZŤAH MEDZI INTERSEXUALITOU A ŠKOLSKOU SELF-EFFICACY V TEORETICKÝCH VÝCHODISKÁCH 26.10.2018
2611 PhDr. Petra Jedličková, PhD.
ETIOLÓGIA SEXTINGU U MLADÝCH ĽUDÍ 26.10.2018
2615 Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
PROBLEMATIKA KOMPETENCÍ V KURIKULU POČÁTEČNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČR 29.10.2018
2617 Mgr. Henrieta Hubináková
PRIESTOROVÁ PREDSTAVIVOSŤ V KONTEXTE UŽÍVANIA DIGITÁLNYCH HIER 30.10.2018
2618 Mgr. Henrieta Hubináková
VERBÁLNE SCHOPNOSTI V KONTEXTE UŽÍVANIA DIGITÁLNYCH HIER 30.10.2018
2621 Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
SYMBOLY VE VÝTVARNÉ TVORBĚ 4.11.2018
2622 Mgr. Jana Zvědělíková
THE SIBLING OF A CHILD WITH HEARING IMPAIRMENT 5.11.2018
2623 Veronika Růžičková
POHLED NA SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V REZORTU ZDRAVOTNICTVÍ 6.11.2018
2624 Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
EVALUATING THE RESEARCH OF AUDITORY-VERBAL THERAPY 6.11.2018
2625 Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
CHARAKTERISTIKA SEBEPOJETÍ A JEHO REFLEXE U PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 6.11.2018
2626 prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
ART TALENT AND TALENT IN THE MINDS OF TEACHERS OF ART SCHOOLS 6.11.2018
2628 PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
VZÁJOMNÉ KONEXIE MEDZI PERFEKCIONIZMOM A OSOBNOSTNÝMI CHARAKTERISTIKAMI U ŠTUDENTOV HUMANITNÝCH A TECHNICKÝCH ODBOROV 6.11.2018
2629 Mgr. Kateřina Čtvrtečková
KONZUMACE ALKOHOLU, NÁVYKOVÝCH LÁTEK A KOUŘENÍ U DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT ÚSTECKÉHO KRAJE 7.11.2018
2635 PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.
VPLYV INTERNETU, DIGITÁLNYCH MÉDIÍ A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA VZDELÁVANIE A PROCES UČENIA SA 11.11.2018
2637 Vladimíra Beliková
SEXTING A KLÍMA ŠKOLY 12.11.2018
2643 PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
ZISŤOVANIE SPOJITOSTI MEDZI TROMI DRUHMI PERFEKCIONIZMU A VYBRANÝMI OSOBNOSTNÝMI CHARAKTERISTIKAMI U VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV 6.11.2018
2646 Mgr. Jana Csámpaiová
DEVELOPMENT OF NATIONAL TESTING IN SLOVAK EDUCATION 13.11.2018
2647 PhDr. Veronika Šimonová
ANALYSIS OF SOCIAL RISK FACTORS AT SECONDARY SCHOOLS 15.11.2018
2648 Mgr. Lenka Gálisová
HUDOBNO-DRAMATICKÉ AKTIVITY AKO PROSTRIEDOK RESOCIALIZÁCIE DROGOVO ZÁVISLÝCH 15.11.2018
2649 Bc. Julie Machková
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 15.11.2018
2657 Mgr. Jana Plavnická
INTEGRATION OF IMMIGRANTS INTO THE LABOUR MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC 20.11.2018
2658 PhDr. Jana Hubinská, PhD.
ZISŤOVANIE JEDNOTLIVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH EXISTENCIÁLNU ÚZKOSŤ JEDINCA 21.11.2018
2660 Mgr. Dana Hajóssy
KLAVÍRNA SPOLUPRÁCA V EDUKAČNOM PROCESE 22.11.2018
2664 PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.
NOVÉ TRENDY VE VÝUCE FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE- HODNOCENÍ VLIVU CHLADU NA MAXIMÁLNÍ ANAEROBNÍ VÝKON SPORTOVCE 26.11.2018
2666 Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.
THE TOPIC OF CLIMATE CHANGE IN SLOVAK PUBLIC SERVICE MEDIA 26.11.2018
2671 Mgr. Petra Baďová, PhD.
REFLEXIA A KOMPARÁCIA VYBRANÝCH VYUČOVACÍCH METÓD 28.11.2018
2680 Bc. Tereza Slobodníková
JINOJAZYČNÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ 29.11.2018
2681 Mgr. Martin Markoš
ADOPCE ROMSKÝCH DĚTÍ A JEJÍ VLIV NA RODINNÉ VZTAHY V DÍLE TEREZY BOUČKOVÉ 2.12.2018
2684 Mgr. Michal Čuřín
NEW HORIZONS IN COGNITION: PRACTICAL TRAINING OF UNDER-GRADUATE TEACHERS 3.12.2018
2685 Mgr. Zuzana Bahurinská
PÁCHATELIA TRESTNÉHO ČINU SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA A ICH KONANIE 3.12.2018
2690 Mgr. Karel Řezáč
TEORETICKÁ VÝCHODISKA CAPABILITY APPROACH PRO VYUŽITÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI 5.12.2018
2691 Doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD.
HODNOTENIE KLINICKÉHO PROSTREDIA A TERMINOLÓGIA V OŠETROVATEĽSTVE 5.12.2018
2692 RNDr. Anna Horňáková, PhD.
VÝUČBOVÉ PROSTREDIE ŠTUDENTOV V ODBORE RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA PRED ZAVEDENÍM ŠPECIALIZOVANÉHO LABORATÓRIA 5.12.2018
2701 Mgr. Katarína Hýllová
ZOBRAZOVANIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V MÉDIÁCH A VNÍMANIE JEHO OSOBNOSTI VEREJNOSŤOU 6.12.2018
2703 Mgr. Kristína Radimáková
ÚLOHA A POSTAVENIE ROZPRÁVAČA V ROMÁNOCH RUDIN, ZLOČIN A TREST A VZKRIESENIE 6.12.2018
2712 PhDr. Danuša Faktorová
VÝVOJ ČÍTANOSTI ČASOPISU URČENÉHO PRE DETI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU 8.12.2018
2719 Mgr. Monika Kepičová
OPTIONS OF FORMING CHILDREN'S ARTISTIC CREATIVITY IN FREE-TIME ACTIVITIES 9.12.2018
2721 PaedDr. Martina Drobna
KOMPARÁCIA PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCIE NA SLOVENSKU A V ÍRSKU A PRVÝ POHĽAD NA MATEMATICKÉ VZDELÁVANIE 9.12.2018
2723 PhDr. Marie Borová
SWOT ANALÝZA – VYUŽITIE PRI RIEŠENÍ NEZAMESTNANOSTI ABSOLVENTOV STREDNÝCH ŠKÔL 9.12.2018
2727 Mgr. Ján Mikuš, MBA
VPLYV A DOPAD MÉDIÍ NA VÝVOJ DETÍ 10.12.2018
2730 Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Z VÝSKUMU OVEROVANIA PROGRAMU PRÍPRAVNÝCH CVIČENÍ NA NÁCVIK ČÍTANIA A PÍSANIA RELIÉFNO-BODOVÉHO PÍSMA U NEVIDIACICH DETÍ 10.12.2018
2732 Ing. Denisa Charlotte Ralbovská
ANALÝZA KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLENŮ SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V RÁMCI HROMADNÉHO POSTIŽENÍ OSOB 10.12.2018
2733 PhDr. Daniela Hrehova, PhD.
ÚSPECH, ŠPECIÁLNE V GLOBÁLNOM PODNIKANÍ, JE VÝSLEDKOM KOMBINÁCIE ZRUČNOSTÍ A PODMIENOK 10.12.2018
2737 Mgr. Milan Gross, MBA
PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELE ŠKOLY 10.12.2018
2738 Mgr. Ján Šimko
ZMYSEL ŽIVOTA A COMING OUT U HOMOSEXUÁLNE ORIENTOVANÝCH MUŽOV 10.12.2018
2741 Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VOKÁLNEJ PEDAGOGIKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU V KONTEXTE NONARTIFICIÁLNEJ HUDBY 10.12.2018
2743 Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
VÝZKUMY JAZYKOVÝCH POTŘEB Z POHLEDU TEORIE JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU 10.12.2018
2746 Mgr. Jakub Havlíček
SVĚTLO V ROLI VÝTVARNÉHO PROSTŘEDKU - JEHO MOŽNOSTI A VYUŽITÍ V PEDAGOGICKÉ SFÉŘE 10.12.2018
2747 Mgr. Michaela Janáková
KONTROLOVANÉ PITÍ ALKOHOLU 10.12.2018
2754 PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková
K FENOMÉNU PREBERANIA CUDZÍCH LEXIKÁLNYCH PRVKOV (V KONTEXTE STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV) 12.12.2018
Sekce 7: Filosofie, politologie a dějiny
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
2585 Mgr. Matej Mindár
VÝVOJ ROKOVANÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ POLITICKEJ REPREZENTÁCIE O ŠTÁTOPRÁVNOM USPORIADANÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY (ČSFR) A JEJ ROZDELENIE 18.10.2018
2593 PhDr. et PaedDr. Alexej Mikulášek
ŽIDOVSKÁ TEMATIKA V ČESKO-ŽIDOVSKÉ PERSPEKTIVĚ: CYKLUS POVÍDEK „MODCHE A REZI“ 21.10.2018
2598 JUDr. Ladislav Rozenský
ETHICAL ISSUES RELATED TO THE EU ETS SYSTEM – (EMISSION TRADE MARKET) 22.10.2018
2674 JUDr. Rastislav Pirkovský
NEMECKO V OBDOBÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY - PRECHOD K DIKTATÚRE 28.11.2018
2702 PhDr. Monika Adamická
ŽIDIA NA SLOVENSKU PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE 6.12.2018
2725 Olga Gheorghiev, Mgr. Ing.
ECONOMIC NATIONALISM WITHIN THE EUROPEAN UNION 10.12.2018
2742 Anna Kaltseva, Ph.D. in philosophy
EAST-WEST DIALOGUE IN THE INTRODUCTION TO „THE SECRET DOCTRINE” BY HELENA BLAVATSKY 10.12.2018
2744 Mgr. Michal Čičvara
DÔLEŽITOSŤ STRATÉGIE EURÓPA 2020 SO ZAMERANÍM NA RIEŠENIE PROBLEMATIKY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 10.12.2018
Sekce 8: Průmyslové inženýrství
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
2639 Ing. Miroslav Variny, PhD.
A STUDY ON EXTENSIVE STEAM NETWORK STABILITY ENHANCEMENT 12.11.2018
2640 Ing. Miroslav Variny, PhD.
STEAM NETWORK OPERATION EFFICIENCY ASSESSMENT AND MODELLING 12.11.2018
Sekce 9: Inovace, technologie
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 10: Informatika a informační technologie
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
2191 Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
PROCESNÝ MANAŽMENT A JEHO PODPORA PROSTREDNÍCTVOM IKT 8.2.2018
2705 Mgr. Bc. Libor Klubal
GAMIFIKAČNÍ PRVKY EDUKAČNÍCH PLATFOREM 6.12.2018
2709 Andrey Semakhin, PhD
OPTIMIZATION OF THE ACTIVITY NETWORK OF INFORMATION SYSTEM ON TIME 7.12.2018
Sekce 11: Přírodní vědy
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
2574 Ing Jan Šinko, Ph.D.
POTENCIÁL VYUŽITÍ FYTOMASY Z PŘÍRODOVĚDNĚ VYSOCE HODNOTNÝCH LOKALIT K PRODUKCI BIOPLYNU 15.10.2018
2665 Mgr. Michaela Mrkvová
TOMATO MOSAIC VIRUS IN SOLANACEAE- A MINI REVIEW 26.11.2018
2668 RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
SERINE PROTEASES OF GASTROINTESTINAL TRACT AND THEIR ROLE IN DISEASES 27.11.2018
2669 RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
EXPRESSION OF RECOMBINANT NEURAMINIDASE FROM INFLUENZA VIRUS IN ESCHERICHIA COLI 27.11.2018
2670 RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
DECOLORIZATION OF MONOAZO DYES BY PLEUROTUS OSTREATUS 27.11.2018
2673 RNDr. Terézia Beck
CHARACTERISTICS OF GANODERMA SPECIES IN PURE CULTURES 28.11.2018
2679 Ing. Mgr. Bc. Jan Kočí
OPTIMIZATION OF ADVANCED ANALYTICAL METHODS FOR MEASUREMENT OF ULTRA-THIN INORGANIC LAYERS ON THE GLASS SUBSTRATE 29.11.2018
2683 Hedviga Vašková, Ing.
ZMENA ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETROV ŽIEN VPLYVOM PRAVIDELNEJ FYZICKEJ AKTIVITY 3.12.2018
2694 Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
ÚSKALÍ DIAGNOSTIKY NÁHLÝCH ÚMRTÍ KOJENCŮ: PŘÍPADOVÉ STUDIE 5.12.2018
2700 PhDr., Mgr. Katarína Kulichová
THE CONTENT OF TOTAL AVENANTHRAMIDES IN THE WORLD VARIETIES OF OATS (AVENA SATIVA L.) 6.12.2018
2716 MUDr. Xénia Faktorová
NEINVAZÍVNE SKÓROVACIE INDEXY FIBRÓZY U PACIENTOV S NEALKOHOLOVOU TUKOVOU CHOROBOU PEČENE 8.12.2018
Sekce 12: Strojírenství, stavebnictví
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
2633 Ing. Petra Kocurová
CITY SPACES THROUGH THE EYES OF THE VISION-IMPAIRED 9.11.2018
2641 Mgr. Ing. Alžběta Bílková
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI JEHO NAVRHOVÁNÍ 12.11.2018
2697 Ing. Petr Hynek
VÝBĚR OPTIMÁLNÍ KOMBINACE VÝROBNÍCH NÁSTROJŮ VYUŽITÍM EVOLUČNÍHO ALGORITMU 5.12.2018
2751 Mgr. Václav Mráz, Ph.D.
ŽELEZNIČNÍ BROWNFIELDY A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ 11.12.2018
2759 Zuzana Tlachová
VEŘEJNÝ PROSTOR V PODZEMÍ Z POHLEDU ARCHITEKTURY 17.12.2018
Počet registrovaných účastníků: 130 (18.12.2018)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.