Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X. (16.12.2019 - 18.12.2019)

Logo

Registrovaní účastníci

Níže naleznete aktuální seznam účastníků. Na konferenci se můžete registrovat zde.
Sekce 1: Podnikové řízení
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3101 Ing. Andrea Krejčí
THE CURRENT STATE OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE CZECH REPUBLIC AND INDETIFYING FUTURE CHALLENGES 1.10.2019
3305 PhDr. Zdeněk Vrba, Ph.D.
VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ 8.12.2019
3325 Mgr. Karol Schulz
ANALÝZA POUŽITIA NOSQL PRE BANKOVÉ SYSTÉMY 8.12.2019
3332 Ing. Radoslav Potoma
IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF HOSPITALS IN THE SLOVAK REPUBLIC 9.12.2019
3334 Ing. et Ing. Mariana Tesařová, MSc
THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON QUALITY MANAGEMENT: A CASE STUDY IN THE MANUFACTURING INDUSTRY 9.12.2019
3341 Manuela Varsani
RESILIENCE-PHASE-MODEL (RPM): A CONCEPTUAL MODEL APPROACH TO RESILIENCE 9.12.2019
Sekce 2: Marketing a obchod
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3143 Ing. Jan Vogl
APPLICATION OF LCC ANALYSIS IN RAIL TRANSPORT 21.10.2019
3240 Hana Palušková
REGRESNÁ ANALÝZA VYBRANÉHO MAKROEKONOMICKÉHO UKAZOVATEĽA V KONTEXTE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 27.11.2019
3271 Mgr. Veronika Ševčíková
KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA AKO SÚČASŤ MARKETINGU A PR V LETECTVE 2.12.2019
3275 Ms. Renáta Bundzíková, Mgr.
REGIONÁLNE OZNAČOVANIE PRODUKTOV AKO FORMA PROPAGÁCIE REGIÓNU 3.12.2019
3290 Ing. Mária Jusková, PhD., MBA
CONSUMER SATISFACTION WITH ONLINE SHOPPING IN SLOVAKIA 5.12.2019
Sekce 3: Ekonomie a podniková ekonomika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3089 Ing. Drahomíra Zajíčková
SOCIODEMOGRAFICKÁ STRUKTURA A PŘÍJMOVÉ CHARAKTERISTIKY ŽEN V KONTEXTU RODIČOVSTVÍ 22.8.2019
3190 Eliska Svobodová
EKONOMICKÁ ÚROVEŇ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 11.11.2019
3197 Ing. Jozef Gáll
CATEGORIZATION OF EU-28 COUNTRIES IN THE CONTEXT OF TOURISM SECTOR 12.11.2019
3198 Ing. Marek Strežo
SOLOWOV MODEL EKONOMIKY RASTU 12.11.2019
3199 Ing. Marek Strežo
THE EARNED PREMIUM CALCULATIONS IN TERMS OF PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE 12.11.2019
3202 Ing. Petr Šmelc
VÝZNAM CUKRU PRO VNĚJŠÍ EKONOMICKOU ROVNOVÁHU KUBY 13.11.2019
3209 Jitka Meluchová, doc. Ing., PhD
OUTSOURCING AKO NÁSTROJ GLOBALIZÁCIE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 16.11.2019
3213 PhDr. Danuša Faktorová, PhD.
EKONOMICKÉ ASPEKTY A ZDDROJE FINANCOVANIA ČASOPISOV PRE DETI 17.11.2019
3237 Sabina Augustyn, PhD
THE EVOLUTION OF THE METHODS OF BANKRUPTCY PREDICTION 26.11.2019
3270 JUDr. Ladislav Rozensky, Ph.D
EDUCATION OF INHABITANTS AND ECONOMIC AND INSTITUTIONAL TOOLS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION – A CASE STUDY 2.12.2019
3282 Ing. Zuzana Staníková, PhD.
HOMEWORK AS ONE OF FORMS OF BUILDING AN SMART SOCIETY 5.12.2019
3283 Ing. Jakub Holcman
STRATEGIC DECISIONS AND RISKS IN THE REAL ESTATE MARKET 5.12.2019
3288 Darya Dancaková
PODNIKOVÝ INTELEKTUÁLNY KAPITÁL A VYBRANÉ PRÍSTUPY K JEHO HODNOTENIU 5.12.2019
3313 Ing. Denisa Šefčíková
METÓDY ODHADU EKONOMICKEJ NÁVRATNOSTI INVESTÍCIÍ VLOŽENÝCH DO INOVÁCIÍ 8.12.2019
3317 Ing. Ivan Hlavatý
IMPLEMENTÁCIA MANAŽMENTU ZNALOSTÍ AKO FAKTORA ZVÝŠENIA KONKURENCIESCHOPNOSTI SLOVENSKÝCH INŠTITÚCIÍ VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA 8.12.2019
3327 Ing. Nikoleta Baloghová
TVORBA REZERV V RÔZNYCH OBLASTIACH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK 8.12.2019
Sekce 4: Veřejná správa
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3086 PhDr. Vladimír Kováčik, PhD.
EURÓPSKA HOSPODÁRSKA A MENOVÁ ÚNIA – NÁSTROJ INTEGRÁCIE V EURÓPSKEJ ÚNII ALEBO KATALYZÁTOR JEJ ROZPADU? 1.8.2019
3107 Rastislav Munk, Mgr., PhD.
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 7.10.2019
3165 Mgr. Katarína Kobelová
HOSPIC AND PALIATIVE CARE IN SLOVAKIA 30.10.2019
3201 MUDr. Daniela Obitková
SROVNÁNÍ TŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 13.11.2019
3247 León Richvalský, PhDr.
THE REFERENDUM INSTITUTE AND ITS ENFORCEABILITY IN PRACTICE 27.11.2019
3252 Mgr. et Mgr. Róbert Antal
OPRÁVNENIE K ARCHEOLOGICKÝM VÝSKUMOM. VYBRANÉ ASPEKTY UDELENIA A ODOBRATIA POVOLENIA 28.11.2019
3284 Mgr. Eva Lásková
NEČINNOST VEŘEJNÉ SPRÁVY PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 5.12.2019
3340 Mgr. Mária Bezáková
ÚSTAVNÉ PRINCÍPY ORGANIZÁCIE VEREJNEJ SPRÁVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 9.12.2019
3361 Mrs. Zdenka Lukáčková, Ing., PhD.
APLIKAČNÉ PROBLÉMY INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ V OBLASTI DAŇOVEJ SPRÁVY 11.12.2019
Sekce 5: Finance a účetnictví
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3208 Alexandra Bagiová, Ing.
EFFECTS OF THE GLOBALIZATION OF ACCOUNTING STANDARDS ON INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS 16.11.2019
3210 Nikoleta Palijová, Ing.
VPLYV APLIKÁCIE KRITICKÉHO MYSLENIA NA ČINNOSŤ A POSTUPY ŠTATUTÁRNEHO AUDÍTORA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16.11.2019
3250 Filip Hampl
YOUNG FUTURE ECONOMISTS’ PERCEPTION OF CRYPTOCURRENCIES AND THE MOTIVES FOR THEIR PURCHASE 28.11.2019
3251 Patrik Budský
ČLENĚNÍ OBCHODNÍCH MODELŮ 28.11.2019
3253 Ing. Milan Cibuľa
INVESTIČNÁ PRAVDEPODOBNOSŤ POSTAVENÁ NA HISTORICKÝCH VÝNOSOCH 28.11.2019
3254 Ing. Juliana Bérešová
PODPORA PROJEKTOV UDRŽATEĽNEJ ENERGIE A JEJ VPLYV NA HOSPODÁRENIE VYBRANÉHO PODNIKU 28.11.2019
3258 Zuzana Rakovská, Mgr.
IS PROFESSIONAL SENTIMENT BETTER WHEN IT COMES TO CRYPTOCURRENCIES? 29.11.2019
3273 Ing. et Ing. Lenka Janošová
KRYPTOMĚNY V ČESKÝCH PODNICÍCH 3.12.2019
3277 Jakub Znamirowski
PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU WYBRANE POLSKIE ASPEKTY PODATKOWE ORAZ RACHUNKOWOŚCI 3.12.2019
Sekce 6: Psychologie, sociologie a pedagogika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3072 Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
Z VÝZKUMU STŘEDNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 26.7.2019
3076 Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
PORUCHY PRÍJMU POTRAVY U VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV: PILOTNÁ ŠTÚDIA 30.7.2019
3083 Mgr. Jan Tirpák
KOMPARACE MOTIVACE K VÝKONU V PROFESNÍM KONTEXTU U UČITELŮ 1. STUPNĚ ZŠ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU 30.7.2019
3087 Mgr. Milan Mašát
KOMPARACE RECEPCE VYBRANÝCH TEXTŮ S TEMATIKOU ŠOA ŽÁKY ŠESTÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 1.8.2019
3096 PhDr Mária Polčicová, PhD.
PERSPEKTÍVY METAFORICKEJ KOMPETENCIE AKO SÚČASTI JAZYKOVEJ KOMPETENCIE ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL NEFILOLOGICKÉHO ZAMERANIA 25.9.2019
3117 PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
POROVNANIE VYBRANÝCH PSYCHOLOGICKÝCH PREMENNÝCH U SÚKROMNEJ A VEREJNOPRÁVNEJ VYSOKEJ ŠKOLY 11.10.2019
3124 PhDr. Marek Lukáč, Ph.D.
DRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE DOSPELÝCH S NÍZKYM STUPŇOM VZDELANIA A BEZ VZDELANIA – OTÁZKY INFORMOVANOSTI A DOSTUPNOSTI 17.10.2019
3145 Mgr. et Mgr. Ivana Mašková
BEYOND GRADES: GPA AND ITS RELATIONSHIP TO ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS AND STUDENT APPROACHES TO LEARNING 21.10.2019
3151 Ing. Denisa Ralbovská
ANALÝZA ZDRAVOTNÍCH RIZIK VZNIKAJÍCÍCH JAKO NÁSLEDEK POVODNÍ 22.10.2019
3152 Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková
PRÁCA UČITEĽA S PREKONCEPTMI NA PRAHU VZDELÁVANIA 22.10.2019
3155 PhDr. Martina Lenhardtová, PhD.
K METÓDAM A FORMÁM DRUHOŠANCOVÉHO VZDELÁVANIA 24.10.2019
3160 Mgr. Alexandra Nagyová
OBSAH VZDELÁVANIA VYUČOVACIEHO PREDMETU PRVOUKA NA SLOVENKU A V ZAHRANIČÍ 28.10.2019
3161 Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
EVIDENCE-BASED PRACTICE AND AUDITORY-VERBAL THERAPY 28.10.2019
3162 Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
ROZVOJ ŽÁKA S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V KONTEXTU BAZÁLNÍ STIMULACE A MULTISMYSLOVÉHO PROSTŘEDÍ 29.10.2019
3163 Simona Borisová, Mgr.
ANGAŽOVANÉ MYSLENIE V EDUKAČNEJ PRAXI 30.10.2019
3166 Mgr. Barbora Antolová
POVERTY AMONG YOUNG PEOPLE IN THEIR OWN LIVES OR IN THE VICINITY 30.10.2019
3170 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
GERIATRICKÝ MALADAPTAČNÝ SYNDRÓM 5.11.2019
3171 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
KVALITA ŽIVOTA SENIOROV 5.11.2019
3172 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
KAZUISTIKA U PACIENTA V BEZVEDOMÍ ZAMERANÁ NA HODNOTENIE STAVU NUTRÍCIE 5.11.2019
3173 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
VYUŽITIE V. A. C. TERAPIE V KLINICKEJ PRAXI 5.11.2019
3174 Mgr. Silvia Morávková
VZDELÁVANIE DETÍ CUDZINCOV NA SLOVENSKU OPTIKOU SOCIÁLNEJ PRÁCE 6.11.2019
3176 PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.
OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKA A ŠKOLSKÉ PRAVIDLÁ 7.11.2019
3177 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
MOTIVÁCIA AKO VÝZNAMNÝ ASPEKT V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 7.11.2019
3179 PhDr. Andrea Obročníková, PhD.
POTREBA INOVÁCIE VZDELÁVANIA SESTIER - MANAŽMENT RÁN 7.11.2019
3181 PhDr. Iveta Ondriová , PhD.
VYBRANÉ MERACIE NÁSTROJE NA HODNOTENIE MOBILITY A FUNKČNEJ VÝKONNOSTI A ZDATNOSTI U SENIOROV 8.11.2019
3185 PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.
PRAVIDLÁ V EDUKAČNOM PROSTREDÍ 7.11.2019
3186 Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD.
TANEČNÁ PODLOŽKA – JEJ VPLYV NA EDUKAČNÚ KLÍMU A VYUŽITIE V HUDOBNO-TANEČNOM VZDELÁVANÍ 11.11.2019
3187 Mgr. Miriama Šarišská
SOCIOTERAPEUTICKÝ ROZMER FORENZNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 11.11.2019
3191 PhDr. Iveta Ondriová , PhD.
DEKUBITY AKO INDIKÁTOR KVALITY LIEČEBNEJ A OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI 8.11.2019
3192 PhDr. Andrea Obročníková, PhD.
BENEFITY KAZUISTIKY AKO VEDECKEJ METÓDY 7.11.2019
3194 PhDr.Mgr. Jana Cinová, PhD.
INOVATÍVNE SPÔSOBY EDUKÁCIE DETSKÝCH PACIENTOV S CHRONICKÝM OCHORENÍM 12.11.2019
3203 Mgr. Vesna Tomašik
ŠPECIFIKÁ PRVÉHO KONTAKTU V NÍZKOPRAHOVOM PROGRAME PRE UŽÍVATEĽOV DROG 13.11.2019
3204 Mgr Nina Jašeková
VÝZNAM SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V MULTIDISCIPLINÁRNOM TÍME HOSPICU 13.11.2019
3207 Mgr. Miroslava Tomášková
PRÍKLAD MOŽNOSTÍ VYUŽITIA KARTY NA HODNOTENIE KOMUNIKAČNÉHO SPRÁVANIA DETÍ A ŽIAKOV S PORUCHOU SLUCHU (KOZK) PRI ROZVOJI ICH KOMUNIKÁCIE 14.11.2019
3214 Lenka Magová, Mgr., PhD.
PRÍBEH A JEHO MIESTO V ETICKEJ VÝCHOVE 18.11.2019
3216 Mgr. Mária Stanková, PhD.
JAZYK LITERÁRNEJ KRITIKY V 21. STOROČÍ 19.11.2019
3219 Mgr. Ondřej Hromádko
ROZDÍLY V ÚHOZOVÉ TECHNICE HRY NA KLAVÍR A NA VARHANY A JEJICH VLIV NA STUDIUM KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 20.11.2019
3224 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
STIGMATIZÁCIA DUŠEVNE CHORÝCH 20.11.2019
3229 PhDr.Mgr. Jana Cinová, PhD.
UPLATŇOVANIE ALTERNATÍVNYCH METÓD VO VÝUČBE OŠETROVATEĽSKEJ PRAXE ŠTUDENTOV 12.11.2019
3231 Mgr. Slavomíra Stanková
AKO HODNOTIŤ KOMUNIKAČNÚ KOMPETENCIU? 22.11.2019
3233 PhDr. Kateřina Thelenová, PhD.
A HEALTHY SIBLING OF AN INDIVIDUAL WITH AN AUTISTIC SPECTRUM DISORDER IN SOCIAL WORK 25.11.2019
3234 Mgr. Stanislava Šuščáková
PRANOSTIKY SPOJENÉ S VIANOČNÝMI SVIATKAMI 25.11.2019
3235 Mgr. Simona Tomášková, PhD.
EXTRACTING VOCABULARY FOR SPECIFIC PURPOSES: COLLOCATIONS AND N-GRAMS IN GERMAN TEXTS RELATED TO ASTROPHYSICS 25.11.2019
3238 PaedDr. Eva Vancu, Ph.D.
VPLYV KVALITY VZŤAHOVÝCH VAZIEB NA EMOČNÚ REGULACIU U ADOLESCENTOV 26.11.2019
3243 Ivana Václaviková, PhD.
HOW ADOLESCENTS SPEND THEIR FREE TIME? RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE TIME ACTIVITIES AND CONDUCT PROBLEMS 27.11.2019
3244 Ing Daneš Koťátko
DIGITÁLNÍ METODY ANALÝZY ČINNOSTI MOZKU A JEJICH VYUŽITÍ PRO REDUKCI STRESU U MANAŽERŮ A STUDENTŮ 27.11.2019
3256 Mgr. Kristína Piatková, PhD.
INTERDISCIPLINÁRNE PRÍSTUPY PRI ANALÝZE PARTNERSKÝCH DIALÓGOV 29.11.2019
3257 Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
MOTIVATION OF CZECH STUDENTS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS TO STUDY ENGINEERING 29.11.2019
3266 Mgr. Marta Achimská
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 2.12.2019
3267 Simona Borisová, Mgr.
EDUKAČNÉ PROSTREDIE ROZVÍJAJÚCE KRITICKÉ A TVORIVÉ MYSLENIE 30.10.2019
3278 Antónia Sabolová Fabianová, PhD.
SOCIÁLNO-EKOLOGICKÁ PERSPEKTÍVA V SOCIÁLNEJ PRÁCI 3.12.2019
3286 Mgr. Zuzana Huráková
VÝSKUM SINGLES NA SLOVENSKU – MOŽNOSTI A LIMITY SEKUNDÁRNEJ ANALÝZY 5.12.2019
3287 Ing.Mgr. Andrea Kľučarová
MODERNÉ TECHNOLÓGIE A ICH VPLYV NA ZVÝŠENIE ZÁUJMU ŽIAKOV O FYZIKU 5.12.2019
3289 doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH
NÁZORY SESTIER NA SÚČASNÉ VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE NA SLOVENSKU 5.12.2019
3293 Mgr. Nicole Emrová
SPIRITUALITA V ČESKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCI 6.12.2019
3295 doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM PREDŠKOLSKÉHO VEKU 6.12.2019
3296 Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM DOSPELOSTI 6.12.2019
3297 prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM ADOLESCENCIE 6.12.2019
3298 PaedDr. Mgr.art. Patrícia Biarincová, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM STARŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU 6.12.2019
3299 doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU 6.12.2019
3300 prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM SENIORSKEHO VEKU 6.12.2019
3301 Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D,
INOVACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH UČITELŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD 7.12.2019
3303 PaedDr. Mária Vargová, PhD.
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V KONTEXTE MEDIÁLNEJ VÝCHOVY V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 7.12.2019
3304 Mgr. Patrícia Mirdaliková
RIZIKÁ UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK U ŽIAKOV S ĽAHKÝM MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A PREVENCIA 7.12.2019
3306 Mgr. et Mgr. Marie Hošťálková
Trendy v inkluzvním vzdělávání v letech 2016-2019 8.12.2019
3309 PhDr. Zuzana Hrabovská
SOCIÁLNE PORADENSTVO S DYSFUNKČNOU RODINOU 8.12.2019
3314 Mgr. Michaela Jombíková Janáková
NAHLÍŽENÍ NA PROBLEMATIKU ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI V KONTEXTU RAWLSOVEJ TEORIE SPRAVEDLNOSTI 8.12.2019
3318 Mgr. Dominika Sondorová
PAULO FREIRE A JEHO VPLYV NA ROZVOJ PEDAGOGIKY UTLÁČANÝCH 8.12.2019
3321 Mgr. Alica Hurtová, PhD.
RAKÚSKE NÁZVY RASTLÍN 8.12.2019
3323 Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
NOVÉ RODIČOVSTVO A JEHO KONŠTRUOVANIE V KAŽDODENNOSTI 8.12.2019
3328 Mgr. Michał Krawiec
EDUKACJA DOMOWA Z PERSPEKTYWY RODZICÓW I DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 8.12.2019
3331 Mgr. Simona Kačmárová, DiS. art.
HUDOBNO-DRAMATICKÉ ČINNOSTI VO FORMÁLNEJ A NEDORMÁLNEJ EDUKÁCII 9.12.2019
3336 PaedDr. Martina Drobna
SYSTÉM VZDELÁVANIA PEDAGÓGOV PRE PREDŠKOLSKÚ EDUKÁCIU V ÍRSKEJ REPUBLIKE A NA SLOVENSKU S AKCENTOM NA MATEMATICKÚ EDUKÁCIU 9.12.2019
3337 Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
A VIEW ON THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF THE SELECTED GROUP OF FIFTEEN YEARS OLD UKRAINIAN PUPILS 29.11.2019
3338 Mgr. Pavel Martinka, PhD.
THE IMPACT OF MUSIC MAKING ON MUSIC PREFERENCES OF STUDENTS OF TEACHING 9.12.2019
3342 Mgr. Milan Gross, MBA
LEARNING TO BE A SCHOOL PRINCIPAL 9.12.2019
Sekce 7: Filosofie, politologie a dějiny
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3091 Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH A ETICKÝ KODEX 28.8.2019
3097 Mgr. Petra Baďová, PhD.
FENOMÉN URBEX Z ESTETICKEJ PERSPEKTÍVY 26.9.2019
3164 Mgr. Tomas Vojacek
THE OLYMPICS FOR SALE? XXIII SUMMER OLYMPIC GAMES IN LOS ANGELES 1984 AS A MILESTONE IN THE OLYMPIC MOVEMENT HISTORY 30.10.2019
3180 Mgr. Alexandra Hudáčová
FILOZOFICKÉ VZDELÁVANIE A JEHO VPLYV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŠTUDENTA 7.11.2019
3189 Mgr. Peter Gustáv Hrbatý
KANT A DEJINY 11.11.2019
3206 Jan Herůfek, Ph.D.
DINIGTAS HOMINIS G. PICA DELLA MIRANDOLA: JEHO ZDROJE A VLIV 14.11.2019
3211 Justyna Szajnowska-Borkowska, Mgr
ANALIZA KOMPARATYWNA GWARY PODHALAŃSKIEJ I JĘZYKA ROSYJSKIEGO 16.11.2019
3215 Mgr. Monika Šavelová, PhD.
K PRÍTOMNOSTI ARABSKEJ FILOZOFIE V DIELE STREDOVEKÝCH TALIANSKYCH BÁSNIKOV 19.11.2019
3222 PhDr. Monika Adamická
AMBIVALENCIA VZŤAHU JURAJA ŠPITZERA A ALEXANDRA MACHA 20.11.2019
3245 Mgr. Dávid Natafaluši
MÝTUS VEČNÉHO NÁVRATU V ANTICKOM GRÉCKU 27.11.2019
3246 PhDr. Ján Machyniak, PhD.
CHECKS AND BALANCES IN PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNMENT (V4 COUNTRIES) 27.11.2019
3248 Mr. Martin Švikruha, PhDr., PhD.
INITIAL EFFORTS FOR THE FEDERAL ARRANGEMENT OF THE COMMON STATE OF CZECHS AND SLOVAKS AFTER WORLD WAR II 27.11.2019
3249 Mgr. Sylvia Hrešková
ŽIDOVSKÁ KULTÚRA V ZEMPLÍNSKOM REGIÓNE 28.11.2019
3259 PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
ŠTÁTNA A DOBROVOĽNÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O DETI A MLÁDEŽ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ 29.11.2019
3263 Mgr. Tamara Tomanová
PŘÍKLADY ČESKO-NĚMECKÉHO SOUŽITÍ V PROTEKTORÁTU V ČESKÉM FILMU 29.11.2019
3264 JUDr. Rastislav Pirkovský
SLOVENSKÝ ŠTÁT 1.12.2019
3265 JUDr. Rastislav Pirkovský
NEZÁVISLÝ ŠTÁT CHORVÁTSKO 1.12.2019
3268 JUDr. Jan Lípa, Ph.D.
LIDSKÁ PRÁVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2.12.2019
3279 Mgr. Bc. Michal Himmer
NA POMEZÍ DVOU ČÍN: PROČ STÁTY „OPOUŠTÍ“ TCHAJ-WAN V ČÍNSKO-TCHAJWANSKÉM DIPLOMATICKÉM KONFLIKTU 3.12.2019
3280 Mgr. Petronela Wjechová
PROBLÉM διδασκαλία V PLATÓNOVEJ FILOZOFII 4.12.2019
3307 Mgr. Michal Čičvara
RENEWABLE ENERGY POLICY DURING THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE V4 (01.07.2018 - 30.06.2019) 8.12.2019
3319 PhDr. Anna Sámelová, PhD.
A VÍŤAZOM JE… ONLINE-MEDIÁLNY DOHĽAD 8.12.2019
3324 Mgr. Dávid Bujnovský
ZÁKLADNÉ PROBLÉMY SÚVISIACE S OTÁZKOU SLOBODNEJ VÔLE 8.12.2019
3326 RNDr. Mgr. Stanislav Palša
NĚKTERÉ ETICKÉ ASPEKTY PŘI TRANSPLANTACI KMENOVÝCH BUNĚK 8.12.2019
3333 JUDr. Dávid Pandy
ODŇATIE SLOBODY AKO SANKCIA UKLADANÁ MLADISTVÝM OSOBÁM NA SLOVENSKU V ZMYSLE „TRESTNEJ NOVELY“ (ZÁK. ČL. XXXVI/1908) 9.12.2019
3339 Mgr. Vladimíra Kordaničová
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ ŽIDOVSKÉHO OBYVATEĽSTVA ŠARIŠSKEJ STOLICE PODĽA SČÍTANIA OBYVATEĽSTVA Z ROKU 1869 9.12.2019
3357 PhDr. Júlia Petrovičová
VPLYV REGIONÁLNEJ A VZDELÁVACEJ POLITIKY NA REGIONÁLNE DISPARITY NA SLOVENSKU 11.12.2019
Sekce 8: Průmyslové inženýrství
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3077 Ing. Miroslav Variny, PhD.
VYHODNOTENIE PRACOVNÉHO CYKLU KATALYZÁTORA 30.7.2019
3078 Ing. Miroslav Variny, PhD.
OBMEDZENIE VÝKYVOV TLAKU V REKTIFIKAČNÝCH KOLÓNACH ÚPRAVOU ICH HLAVOVEJ ČASTI 30.7.2019
3079 Ing. Miroslav Variny, PhD.
VPLYV NÁSTREKU A NASTAVENIA KĽÚČOVÝCH PARAMETROV NA KVALITU VÁKUOVÉHO ZVYŠKU 30.7.2019
3080 Ing. Miroslav Variny, PhD.
VYHODNOTENIE VPLYVU ZNÍŽENIA ZANÁŠANIA VÝMENNÍKOV TEPLA NA PREVÁDZKE DESTILÁCIE ROPY 30.7.2019
Sekce 9: Inovace, technologie
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3292 Ing. Katarína Magdechová
NÁVRH METODIKY PRO SYSTÉMOVOU IMPLEMENTÁCII TSI PRE DRÁHOVÉ VOZIDLÁ 6.12.2019
3312 Ing. Denisa Šefčíková
MULTICRITERIAL VECTOR OPTIMIZATION AS ONE OF THE METHODS FOR EVALUATING INNOVATION LEVEL 8.12.2019
3349 Ing. Přemysl Strážnický
ANIMAL FIBERS AND THEIR APPLICATIONS 9.12.2019
Sekce 10: Informatika a informační technologie
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3081 Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
MOŽNOSTI OUTSOURCINGU 30.7.2019
3241 Ing. Jakub Jech
ZPRACOVÁNÍ RGB SNÍMKŮ MALÝCH VODNÍCH PLOCH ZÍSKANÝCH POMOCÍ UAV 27.11.2019
3242 M.Sc. Ibrahim Ahmed Salman Alameri
COMPARATIVE STUDY AND ANALYSIS OF WIRELESS MOBILE ADHOC NETWORKS ROUTING PROTOCOLS 27.11.2019
3262 doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M
INFORMÁCIE A REŽIMY ICH PRÁVNEJ OCHRANY 29.11.2019
3272 Ing. Josef Bernátek
UMĚLÁ INTELIGENCE A KYBERBEZPEČNOST KRITICKÉ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY 3.12.2019
3310 Ing. Jakub Machalický
FINDING CORRELATION BETWEEN CUSTOMER TYPOLOGY AND SALES RESULTS IN ASSISTED RETAIL USING COMPUTER VISION 8.12.2019
3311 Ing. Jakub Machalický
STRUKTURY DAT A ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ V APLIKACI PRO VYHODNOCENÍ PRODEJNÍCH VÝSLEDKŮ 8.12.2019
3322 Silvia Treľová
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA A JEJ RIZIKÁ V SOCIÁLNEJ OBLASTI 8.12.2019
3329 Andrey Semakhin, PhD
STOCHASTIC PROGRAMMING IN THE MODELING OF INFORMATION SYSTEMS IN THE P-STATEMENT OF THE PROBLEM 8.12.2019
3330 Ing. Jiří Smítka
AUTOMATIC RECOGNITION OF MANUSCRIPTS AND OTHER HISTORICAL MATERIALS 9.12.2019
Sekce 11: Přírodní vědy
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3178 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
ASPEKTY VZDELÁVANIA V KONTROLE A PREVENCII NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ 7.11.2019
3200 MUDr. Daniela Obitková
NANOTEXTILE IN AIR FILTRATION: A PILOT STUDY 13.11.2019
3217 PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
EFEKTÍVNOSŤ MULTISENZOROVEJ STIMULÁCIE KLIENTA S DEMENCIOU ALZHEIMEROVHO TYPU 20.11.2019
3218 PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
VÝSKYT DEPRESIE U PACIENTOV V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI V KONTEXTE OŠETROVATEĽSTVA 20.11.2019
3220 PhDr. Jana Cuperová, PhD.
MOŽNOSTI HODNOTENIA OŠETROVATEĽSKEJ ZÁŤAŽE U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV S DEMENCIOU 20.11.2019
3221 PhDr. Jana Cuperová, PhD.
VYUŽITIE HYPERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE V LIEČBE DEMENCIE 20.11.2019
3223 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
KOMUNITNÁ STAROSTLIVOSŤ O DUŠEVNE CHORÝCH 20.11.2019
3225 Mgr. Veronika Gregusová
POTENCIÁL (1,3 - 1,4) -Β- D- GLUKÁNU AKO OBRANNÁ BARIERA PRI ABIOTICKOM A BIOTICKOM STRESE RASTLÍN RODINY POACEAE 21.11.2019
3239 Mgr. Šarlota Kaňuková
POROVNANIE PIATICH PROTOKOLOV IZOLÁCIE GENOMICKEJ DNA Z POMLETÝCH SEMIEN MAKU SIATEHO (PAPAVER SOMNIFERUM L.) 26.11.2019
3285 PhDr. Gabriela Kuriplachová, Ph.D.
PROBLEMATIKA PÁDOV V OŠETROVANÍ PACIENTOV S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU 5.12.2019
3291 Mgr. Zuzana Biščáková
DETECTION OF ANGIOGENIC MARKERS IN ENDOMETRIOSIS AND ENDOMETRIAL CARCINOMA OF THE UTERUS 6.12.2019
3294 Mgr. Petra Lamancová
AUTOFLUORESCENCE OF BODY FLUIDS IN EARLY DIAGNOSTICS OF CERVICAL INFLAMMATORY DISEASES 6.12.2019
3345 Mrs. Marta Dobáková, MUDr.
CHRONIC LOW GRADE INFLAMMATION AND PCOS 9.12.2019
3346 Mrs. Marta Dobáková, MUDr.
METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY 9.12.2019
3352 Olaf Chmura
INFLUENCE OF COFFEE AND IT’S CONSTITUENTS ON MOOD AND COURSE OF NEURODEGENERATIVE DISEASES ASSOCIATED DEPRESSION AND COGNITIVE DECLINE - REVIEW 10.12.2019
3355 PhDr. Alena Dziacka, PhD.
KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S DIABETICKOU NOHOU V DOMÁCOM PROSTREDÍ 10.12.2019
Sekce 12: Strojírenství, stavebnictví
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3261 Ing. Štefan Šedivý, PhD.
USING TECHNOLOGICAL TOOLS IN IMPROVING THE QUALITY OF ROAD INFRASTRUCTURE MANAGEMENT 29.11.2019
3335 Mgr. et Mgr. Josef Senčík
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VÝKOPECH – PŘIHLÉDNUTÍ KE ZKUŠENOSTEM INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 9.12.2019
Počet registrovaných účastníků: 162 (16.12.2019)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.