Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2023, roč. XIV. (18.12.2023 - 20.12.2023)

Logo

Registrovaní účastníci

Níže naleznete aktuální seznam účastníků. Na konferenci se můžete registrovat zde.
Sekce 1: Podnikové řízení
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4802 Patrik Boršoš, Ing.
The impact of the four industrial revolutions on the evolution of management 19.7.2023
4805 Mr. Jaromír Tichý, Ing., Mgr., Ph.D., MBA
Bude upřesněno 20.7.2023
Sekce 2: Marketing a obchod
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4806 PhDr. Viktória Bíziková, PhD., MBA
NÁVRH UČEBNEJ POMÔCKY NA TVORBU INTERKULTÚRNEJ MARKETIGOVEJ DIGITÁLNEJ KAMPANE VO VIRTUÁLNOM HOTELI 21.7.2023
4818 Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, PhD.
Medzinárodný marketing v kontexte akceptácie najnovších tendencií vývoja trvalo udržateľného rozvoja firiem ako východísk zvyšovania ich konkurencieschopnosti v medzinárodnom podnikateľskom prostredí 3.8.2023
4819 Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, Phd.
Medzinárodný marketing v kontexte akceptácie najnovších tendencií vývoja sociálnej a spoločenskej zodpovednosti firiem ako východísk zvyšovania ich konkurencieschopnosti v medzinárodnom podnikateľskom prostredí 4.8.2023
4820 Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, PhD.
Medzinárodný marketing v kontexte akceptácie najnovších tendencií vývoja korporátnej pohostinnosti firiem ako východísk zvyšovania ich konkurencieschopnosti v medzinárodnom podnikateľskom prostredí 4.8.2023
4821 Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, PhD.
Medzinárodný marketing v kontexte akceptácie najnovších tendencií vývoja korporátnej identity firiem ako východísk zvyšovania ich konkurencieschopnosti v medzinárodnom podnikateľskom prostredí 4.8.2023
4890 Simona Ščepková, Mgr.
Doplním neskôr, ďakujem za pochopenie 27.11.2023
Sekce 3: Ekonomie a podniková ekonomika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4815 Ing. Andrea Tkáčová, PhD.
Prediction of Business Cycle of EU Coutries 1.8.2023
4872 Ing. Věra Novotná
OD ODPADU K UDRŽITELNOSTI: PŘEKÁŽKY ROZŠÍŘENÍ ZERO WASTE V JIHOČESKÉM KRAJI 22.11.2023
Sekce 4: Veřejná správa
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4834 JUDr. Mgr. Ing. Roman Široký
Municipal Council Meetings - Selected Practical Issues 18.10.2023
4852 Mgr. Tomáš Janči
Estonia's Internet Voting Story: A Case Study in Digital Democracy 4.11.2023
4864 Mr. Kamil Turčan, PhDr.
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN CENTRAL BODIES OF STATE ADMINISTRATION OF THE SLOVAK REPUBLIC 16.11.2023
4894 Rastislav Munk, Mgr., PhD.
bude doplnený 29.11.2023
Sekce 5: Finance a účetnictví
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4798 Mr. Vladimír Petrík, Ing.
Cross-border incompatibility of financial products for old age security migrant workers 14.7.2023
4899 Łukasz Sowul, M.A.
DIVISION OF REDISTRIBUTION EXPENDITURES OF THE STATE BUDGET FOR GRANTS AND SUBSIDIES UNDER POLISH LAW 30.11.2023
Sekce 6: Psychologie, sociologie a pedagogika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4799 PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
VÝZNAM KOMUNIKÁCIE V ONKOLÓGII 14.7.2023
4800 PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PACIENTA S ARTÉRIOVOU HYPERTENZIOU 14.7.2023
4801 Doc. ThLic. Krzysztof Trębski, PhD.
Counseling as a useful tool for helping professions in the new social reality of the 21st century 15.7.2023
4804 Mgr. Zuzana Šingliarová
Rodinná participácia, inklúzia a kvalita vzdelania v kontexte domáceho vzdelávania na Slovensku - parciálne výsledky výskumu 20.7.2023
4808 prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.
Názov bude dodaný 25.7.2023
4811 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
SUBJEKTÍVNE VNÍMANIE OCHORENIA U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS 2. TYPU 27.7.2023
4812 PhDr. Alois Daněk, Ph.D.
bude doplněn 30.7.2023
4816 PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA
dodám neskôr 2.8.2023
4822 Mgr. Dominika Chládeková
Interakcie vo virtuálnom hernom svete: analýza online komunikácie v prostredí herných streamovacích platforiem 9.8.2023
4823 PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
Supervízia jednotlivca a skupiny v študijnom programe Counseling. 21.8.2023
4825 prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.
THE MEANING OF LIFE AND DEATH IN HOLISTIC FORMATION AND NURSING PRACTICE OF THE DAUGHTERS OF CHRISTIAN CHARITY 8.9.2023
4828 Ms. Klaudia Pauliková, Mgr., PhD.
Concept Maps as Formative Assessment Tool in ELT 21.9.2023
4831 Ing. Jozef Macko
Questing ako súčasť outdoorového učenia v primárnom vzdelávaní. 11.10.2023
4833 Lucia Rapsová, PaedDr., PhD.
Bude dodaný neskôr 12.10.2023
4836 Nikola Barčíková, Mgr.
Kurikulárna reforma základného vzdelávania na Slovensku v kontexte súčasných trendov kurikulárnej a vzdelávacej politiky v Česku a Maďarsku – komparačná analýza 20.10.2023
4841 PhDr. Mgr. Jana Cinová, PhD.
HODNOTENIE SOCIÁLNEJ KLÍMY V ZDRAVOTNÍCKOM PROSTREDÍ 24.10.2023
4845 PhDr. Mgr. Jana Cinová, PhD.
POSTOJ ŠTUDENTOV KU KLINICKEJ OŠETROVATEĽSKEJ PRAXE 24.10.2023
4846 PhDr. Zuzana Šimová, PhD.
HODNOTENIE KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV S NEŠPECIFICKÝM ZÁPALOM ČREVA 25.10.2023
4847 PhDr. Zuzana Šimová, PhD.
VPLYV OSTEOPORÓZY NA KVALITU ŽIVOTA PACIENTOV 25.10.2023
4849 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
Riziko mobbingu v profesii sestra 26.10.2023
4850 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
Efektívny manažment v ošetrovateľskej praxi 26.10.2023
4851 Mgr. Jana Kamanová
Arteterapia v sociálnej práci 2.11.2023
4853 Radka Teleková, Mgr., PhD.
Determinanty vstupu dieťaťa do základnej školy 6.11.2023
4856 Mgr. Katarína Slezáková, PhD.
ANALYSIS OF THEORETICAL INTERFERENCES AND DIFFERENCES OF COUNSELING AND SELECTED HELPING PROFESSIONS 7.11.2023
4857 Mgr. Barbora Frličková
Bude dodaný neskôr 8.11.2023
4858 PaedDr. Zuzana Babulicová, PhD.
Kognitívna edukácia ako nástroj prevencie kyberagresie 9.11.2023
4861 PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
Family perspectives on dealing with drug use problems 12.11.2023
4862 PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
Analysis of the relationship between residence and drug experiences 12.11.2023
4863 PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
A social worker's personal view of working in a hospice 12.11.2023
4867 PaedDr. Mária Hrobková
Bude dodaný 20.11.2023
4869 doc. Mgr. Ing. Jan Rybář, Ph.D.
bude upresnené 22.11.2023
4870 doc. Mgr. Ing. Jan Rybář, Ph.D.
bude upresnené 22.11.2023
4871 Mgr. Beáta Pošteková
STUDIES ON TEACHERS' POTENTIALS IN THE PROFESSION IN PRE-PRIMARY EDUCATION 22.11.2023
4873 Mgr. Lukáš Pieš
POPULARIZÁCIA VEDY A VEDECKÁ KOMUNIKÁCIA NA VYBRANÝCH SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH 22.11.2023
4874 Mgr. Matúš Višváder
Súčasný stav mediálnych pracovísk vybraných vysokých škôl na Slovensku 22.11.2023
4876 Mgr. Jakub Ladecký
Hodnotenie vybraných psychometrických vlastností škály flexibilného vyjadrovania emócií 23.11.2023
4882 PhDr. Danuša Faktorová, PhD., MBA
INFORMOVANOSŤ DETÍ O ZÁVAŽNOM GLOBÁLNOM PROBLÉME - O VOJNE NA UKRAJINE - A VYTVÁRANIE POSTOJA K NEMU 25.11.2023
4883 Mgr. et Mgr. Petr Houdek
Možnosti zabezpečení nemocnic 26.11.2023
4888 PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Sebapoňatie vo vzťahu k školskej začlenenosti žiakov základnej školy 27.11.2023
4889 doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
(NEURO)VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA A JEJ SÚČASNÉ ZARADENIE DO SYSTÉMU DUŠEVNÝCH PORÚCH 27.11.2023
4891 Mgr. Beáta Pošteková
The importance of the values ​​of the 21st century teacher in pedagogical and psychological intentions 22.11.2023
4893 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
Destigmatizačné intervencie vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov 29.11.2023
4895 Mgr. Eliška Kučáková
The Role of Cognitive Education in the Education of Primary School Pupils from Socially Excluded Locality 29.11.2023
4898 Mgr. Alžběta Trojanová
Aspekty ekologického luxusu v případové studii divadla Węgajty 30.11.2023
Sekce 7: Filosofie, politologie a dějiny
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4814 JUDr. PhDr. Jiří Novotný, Ph.D.
Zaměstnanec v pravidlech smluvního práva 1.8.2023
4824 Peter Orosz, Mgr.
Driving Factors and Challenges of Youth Radicalisation in the EU: Evaluating Prevention and Countermeasures Initiatives 26.8.2023
4829 Mgr. Šimon Struhár
Kult osobnosti Tomáša Garriguea Masaryka v Československej republike v rokoch 1918-1939 25.9.2023
4832 Mgr. Katrin Sáčková, DiS.
SBORY V RANÉM A ZRALÉM OBDOBÍ ANGLICKÝCH ORATORIÍ GEORGA FRIEDRICHA HÄNDELA 11.10.2023
4835 Mgr. Bernadette Pažitná
Upresním neskôr 18.10.2023
4838 Mgr. Michal Krauter
Bude upresnený neskôr 24.10.2023
4839 PhDr. Monika Adamická, PhD.
Bude upresnený 24.10.2023
4843 Denel MOISE
Haiti: 36 years after the democratic transition 25.10.2023
4854 Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
CANONICAL, INTERNATIONAL, EUROPEAN AND CONSTITUTIONAL LAW: RECALLING THEIR INTERACTIONS FOR INTERNATIONAL LEGISLATION 6.11.2023
4855 Marek Chovanec, Mgr.
Upresním 6.11.2023
4868 Mgr. Šimona Tomková
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON JOURNALISTIC ETHICS 21.11.2023
4877 Mgr. Daniel Stehlík
Historická premena mesta Žilina v posledných desaťročiach 23.11.2023
4881 Mgr. Bianka Francistyová, Mgr.
DOES PUBLIC SERVICE MEDIA SERVE ITS PURPOSE? UNEQUAL POLITICAL SCREEN TIME AND RTVS IN SLOVAKIA 24.11.2023
4886 Mgr. Stela Olejárová
The Democratisation of a Political Regime in Poland after 1989. 27.11.2023
Sekce 8: Průmyslové inženýrství
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 9: Inovace, technologie
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4817 PaedDr. Alexandra Mandáková, PhD.
TEST INTELIGENCIE INTELIGENTNÝCH PREKLADAČOV 3.8.2023
4878 Ing. Darina Hroncová, PhD.
Inovácie v strojárstve s využitím simulačných programov Matlab pri modelovaní mechanických systémov 23.11.2023
4879 Leo Brada, Ing.
Analýza trajektórie a pracovného priestoru manipulátora v Matlabe 23.11.2023
4884 Erik Prada, Ing. PhD.
BEAM robotics and its opportunities in education 27.11.2023
4896 Maksym Grytsiv, Ing.
Efektívne využitie robotiky v modernej výrobe automobilov: od zložitých montážnych procesov až po testovanie a kvalitu 30.11.2023
Sekce 10: Informatika a informační technologie
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 11: Přírodní vědy
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4803 PharmDr. Štefánia Laca Megyesi
Vývoj lekárenskej starostlivosti na Slovensku v rokoch 2013 - 2022 19.7.2023
4809 MVDr. Michaela Harčárová, PhD.
POROVNANIE INCIDENCIE FUZÁRIOTOXÍNOV V KRMIVÁCH PRE OŠÍPANÉ 27.7.2023
4810 MVDr. Alena Hreško Šamudovská, PhD.
Vplyv doby skrmovania humínových látok vo výžive moriek na kvalitu svaloviny 27.7.2023
4813 RNDr. Šarlota Kaňuková
Upresním neskôr 31.7.2023
4840 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
EKONOMICKO- SOCIÁLNE ASPEKTY OCHORENIA DIABETES MELITUS 1. TYPU 24.10.2023
4842 PhDr. Mgr. Zuzana Novotná, PhD.
PSYCHOSOCIÁLNE FAKTORY KVALITY ŽIVOTA PACIENTA S HIDRADENITÍDOU 24.10.2023
4844 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
Inovatívne technológie a ich využitie pri kompenzácii ochorenia DM 1. typu 24.10.2023
4848 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
EDUKÁCIA PRI ZNÍŽENEJ GLUKÓZOVEJ TOLERANCII A PREDIABETES 27.7.2023
4859 Mária Michalková, Ing. RNDr., PhD.
*upresním neskôr 10.11.2023
4865 Mgr. Anita Zubáková
Zhrnutie dotazníkovej štúdie pri používaní CBCT (cone - beam počítačová tomografia), v stomatológii 16.11.2023
4892 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
Rany vznikajúce v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti 29.11.2023
4897 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
Prípadová štúdia zameraná na komplikovaný priebeh hojenia operačnej rany 24.10.2023
Sekce 12: Strojírenství, stavebnictví
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4866 Dr. Enio Deneko
CARBON NANOTUBE (CNT)-REINFORCED NANOENGINEERED CEMENT COMPOSITES FOR ENHANCED FLEXURAL STRENGTH 17.11.2023
4880 Ing. Róbert Rákay, PhD.
PRODUCTION ENVIRONMENT MONITORING FOR SMES BASED ON IIOT SYSTEM 23.11.2023
4885 Ing. Ondrej Majerčák
Bezdrôtové zbieranie dát prostredníctvom ESP modulu 27.11.2023
Počet registrovaných účastníků: 81 (2.12.2023)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.