International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2019, vol. X. (Dec 16, 2019 - Dec 18, 2019)

Logo

Registered Participants

See below for a list of participants. You can register to conference here.
Section 1: Business Management
ID of paper Author Title of paper Added
3101 Ing. Andrea Krejčí
THE CURRENT STATE OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE CZECH REPUBLIC AND INDETIFYING FUTURE CHALLENGES Oct 1, 2019
3305 PhDr. Zdeněk Vrba, Ph.D.
VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ Dec 8, 2019
3325 Mgr. Karol Schulz
ANALÝZA POUŽITIA NOSQL PRE BANKOVÉ SYSTÉMY Dec 8, 2019
3332 Ing. Radoslav Potoma
IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF HOSPITALS IN THE SLOVAK REPUBLIC Dec 9, 2019
3334 Ing. et Ing. Mariana Tesařová, MSc
THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON QUALITY MANAGEMENT: A CASE STUDY IN THE MANUFACTURING INDUSTRY Dec 9, 2019
3341 Manuela Varsani
RESILIENCE-PHASE-MODEL (RPM): A CONCEPTUAL MODEL APPROACH TO RESILIENCE Dec 9, 2019
Section 2: Marketing
ID of paper Author Title of paper Added
3143 Ing. Jan Vogl
APPLICATION OF LCC ANALYSIS IN RAIL TRANSPORT Oct 21, 2019
3240 Hana Palušková
REGRESNÁ ANALÝZA VYBRANÉHO MAKROEKONOMICKÉHO UKAZOVATEĽA V KONTEXTE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA Nov 27, 2019
3271 Mgr. Veronika Ševčíková
KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA AKO SÚČASŤ MARKETINGU A PR V LETECTVE Dec 2, 2019
3275 Ms. Renáta Bundzíková, Mgr.
REGIONÁLNE OZNAČOVANIE PRODUKTOV AKO FORMA PROPAGÁCIE REGIÓNU Dec 3, 2019
3290 Ing. Mária Jusková, PhD., MBA
CONSUMER SATISFACTION WITH ONLINE SHOPPING IN SLOVAKIA Dec 5, 2019
Section 3: Economy and Business Economics
ID of paper Author Title of paper Added
3089 Ing. Drahomíra Zajíčková
SOCIODEMOGRAFICKÁ STRUKTURA A PŘÍJMOVÉ CHARAKTERISTIKY ŽEN V KONTEXTU RODIČOVSTVÍ Aug 22, 2019
3190 Eliska Svobodová
EKONOMICKÁ ÚROVEŇ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Nov 11, 2019
3197 Ing. Jozef Gáll
CATEGORIZATION OF EU-28 COUNTRIES IN THE CONTEXT OF TOURISM SECTOR Nov 12, 2019
3198 Ing. Marek Strežo
SOLOWOV MODEL EKONOMIKY RASTU Nov 12, 2019
3199 Ing. Marek Strežo
THE EARNED PREMIUM CALCULATIONS IN TERMS OF PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE Nov 12, 2019
3202 Ing. Petr Šmelc
VÝZNAM CUKRU PRO VNĚJŠÍ EKONOMICKOU ROVNOVÁHU KUBY Nov 13, 2019
3209 Jitka Meluchová, doc. Ing., PhD
OUTSOURCING AKO NÁSTROJ GLOBALIZÁCIE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ Nov 16, 2019
3213 PhDr. Danuša Faktorová, PhD.
EKONOMICKÉ ASPEKTY A ZDDROJE FINANCOVANIA ČASOPISOV PRE DETI Nov 17, 2019
3237 Sabina Augustyn, PhD
THE EVOLUTION OF THE METHODS OF BANKRUPTCY PREDICTION Nov 26, 2019
3270 JUDr. Ladislav Rozensky, Ph.D
EDUCATION OF INHABITANTS AND ECONOMIC AND INSTITUTIONAL TOOLS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION – A CASE STUDY Dec 2, 2019
3282 Ing. Zuzana Staníková, PhD.
HOMEWORK AS ONE OF FORMS OF BUILDING AN SMART SOCIETY Dec 5, 2019
3283 Ing. Jakub Holcman
STRATEGIC DECISIONS AND RISKS IN THE REAL ESTATE MARKET Dec 5, 2019
3288 Darya Dancaková
PODNIKOVÝ INTELEKTUÁLNY KAPITÁL A VYBRANÉ PRÍSTUPY K JEHO HODNOTENIU Dec 5, 2019
3313 Ing. Denisa Šefčíková
METÓDY ODHADU EKONOMICKEJ NÁVRATNOSTI INVESTÍCIÍ VLOŽENÝCH DO INOVÁCIÍ Dec 8, 2019
3317 Ing. Ivan Hlavatý
IMPLEMENTÁCIA MANAŽMENTU ZNALOSTÍ AKO FAKTORA ZVÝŠENIA KONKURENCIESCHOPNOSTI SLOVENSKÝCH INŠTITÚCIÍ VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA Dec 8, 2019
3327 Ing. Nikoleta Baloghová
TVORBA REZERV V RÔZNYCH OBLASTIACH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK Dec 8, 2019
Section 4: Public service
ID of paper Author Title of paper Added
3086 PhDr. Vladimír Kováčik, PhD.
EURÓPSKA HOSPODÁRSKA A MENOVÁ ÚNIA – NÁSTROJ INTEGRÁCIE V EURÓPSKEJ ÚNII ALEBO KATALYZÁTOR JEJ ROZPADU? Aug 1, 2019
3107 Rastislav Munk, Mgr., PhD.
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Oct 7, 2019
3165 Mgr. Katarína Kobelová
HOSPIC AND PALIATIVE CARE IN SLOVAKIA Oct 30, 2019
3201 MUDr. Daniela Obitková
SROVNÁNÍ TŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Nov 13, 2019
3247 León Richvalský, PhDr.
THE REFERENDUM INSTITUTE AND ITS ENFORCEABILITY IN PRACTICE Nov 27, 2019
3252 Mgr. et Mgr. Róbert Antal
OPRÁVNENIE K ARCHEOLOGICKÝM VÝSKUMOM. VYBRANÉ ASPEKTY UDELENIA A ODOBRATIA POVOLENIA Nov 28, 2019
3284 Mgr. Eva Lásková
NEČINNOST VEŘEJNÉ SPRÁVY PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Dec 5, 2019
3340 Mgr. Mária Bezáková
ÚSTAVNÉ PRINCÍPY ORGANIZÁCIE VEREJNEJ SPRÁVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Dec 9, 2019
3361 Mrs. Zdenka Lukáčková, Ing., PhD.
APLIKAČNÉ PROBLÉMY INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ V OBLASTI DAŇOVEJ SPRÁVY Dec 11, 2019
Section 5: Financing and Accounting
ID of paper Author Title of paper Added
3208 Alexandra Bagiová, Ing.
EFFECTS OF THE GLOBALIZATION OF ACCOUNTING STANDARDS ON INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS Nov 16, 2019
3210 Nikoleta Palijová, Ing.
VPLYV APLIKÁCIE KRITICKÉHO MYSLENIA NA ČINNOSŤ A POSTUPY ŠTATUTÁRNEHO AUDÍTORA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nov 16, 2019
3250 Filip Hampl
YOUNG FUTURE ECONOMISTS’ PERCEPTION OF CRYPTOCURRENCIES AND THE MOTIVES FOR THEIR PURCHASE Nov 28, 2019
3251 Patrik Budský
ČLENĚNÍ OBCHODNÍCH MODELŮ Nov 28, 2019
3253 Ing. Milan Cibuľa
INVESTIČNÁ PRAVDEPODOBNOSŤ POSTAVENÁ NA HISTORICKÝCH VÝNOSOCH Nov 28, 2019
3254 Ing. Juliana Bérešová
PODPORA PROJEKTOV UDRŽATEĽNEJ ENERGIE A JEJ VPLYV NA HOSPODÁRENIE VYBRANÉHO PODNIKU Nov 28, 2019
3258 Zuzana Rakovská, Mgr.
IS PROFESSIONAL SENTIMENT BETTER WHEN IT COMES TO CRYPTOCURRENCIES? Nov 29, 2019
3273 Ing. et Ing. Lenka Janošová
KRYPTOMĚNY V ČESKÝCH PODNICÍCH Dec 3, 2019
3277 Jakub Znamirowski
PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU WYBRANE POLSKIE ASPEKTY PODATKOWE ORAZ RACHUNKOWOŚCI Dec 3, 2019
Section 6: Psychology, Sociology and Pedagogy
ID of paper Author Title of paper Added
3072 Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
Z VÝZKUMU STŘEDNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Jul 26, 2019
3076 Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
PORUCHY PRÍJMU POTRAVY U VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV: PILOTNÁ ŠTÚDIA Jul 30, 2019
3083 Mgr. Jan Tirpák
KOMPARACE MOTIVACE K VÝKONU V PROFESNÍM KONTEXTU U UČITELŮ 1. STUPNĚ ZŠ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU Jul 30, 2019
3087 Mgr. Milan Mašát
KOMPARACE RECEPCE VYBRANÝCH TEXTŮ S TEMATIKOU ŠOA ŽÁKY ŠESTÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Aug 1, 2019
3096 PhDr Mária Polčicová, PhD.
PERSPEKTÍVY METAFORICKEJ KOMPETENCIE AKO SÚČASTI JAZYKOVEJ KOMPETENCIE ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL NEFILOLOGICKÉHO ZAMERANIA Sep 25, 2019
3117 PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
POROVNANIE VYBRANÝCH PSYCHOLOGICKÝCH PREMENNÝCH U SÚKROMNEJ A VEREJNOPRÁVNEJ VYSOKEJ ŠKOLY Oct 11, 2019
3124 PhDr. Marek Lukáč, Ph.D.
DRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE DOSPELÝCH S NÍZKYM STUPŇOM VZDELANIA A BEZ VZDELANIA – OTÁZKY INFORMOVANOSTI A DOSTUPNOSTI Oct 17, 2019
3145 Mgr. et Mgr. Ivana Mašková
BEYOND GRADES: GPA AND ITS RELATIONSHIP TO ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS AND STUDENT APPROACHES TO LEARNING Oct 21, 2019
3151 Ing. Denisa Ralbovská
ANALÝZA ZDRAVOTNÍCH RIZIK VZNIKAJÍCÍCH JAKO NÁSLEDEK POVODNÍ Oct 22, 2019
3152 Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková
PRÁCA UČITEĽA S PREKONCEPTMI NA PRAHU VZDELÁVANIA Oct 22, 2019
3155 PhDr. Martina Lenhardtová, PhD.
K METÓDAM A FORMÁM DRUHOŠANCOVÉHO VZDELÁVANIA Oct 24, 2019
3160 Mgr. Alexandra Nagyová
OBSAH VZDELÁVANIA VYUČOVACIEHO PREDMETU PRVOUKA NA SLOVENKU A V ZAHRANIČÍ Oct 28, 2019
3161 Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
EVIDENCE-BASED PRACTICE AND AUDITORY-VERBAL THERAPY Oct 28, 2019
3162 Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
ROZVOJ ŽÁKA S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V KONTEXTU BAZÁLNÍ STIMULACE A MULTISMYSLOVÉHO PROSTŘEDÍ Oct 29, 2019
3163 Simona Borisová, Mgr.
ANGAŽOVANÉ MYSLENIE V EDUKAČNEJ PRAXI Oct 30, 2019
3166 Mgr. Barbora Antolová
POVERTY AMONG YOUNG PEOPLE IN THEIR OWN LIVES OR IN THE VICINITY Oct 30, 2019
3170 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
GERIATRICKÝ MALADAPTAČNÝ SYNDRÓM Nov 5, 2019
3171 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
KVALITA ŽIVOTA SENIOROV Nov 5, 2019
3172 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
KAZUISTIKA U PACIENTA V BEZVEDOMÍ ZAMERANÁ NA HODNOTENIE STAVU NUTRÍCIE Nov 5, 2019
3173 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
VYUŽITIE V. A. C. TERAPIE V KLINICKEJ PRAXI Nov 5, 2019
3174 Mgr. Silvia Morávková
VZDELÁVANIE DETÍ CUDZINCOV NA SLOVENSKU OPTIKOU SOCIÁLNEJ PRÁCE Nov 6, 2019
3176 PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.
OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKA A ŠKOLSKÉ PRAVIDLÁ Nov 7, 2019
3177 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
MOTIVÁCIA AKO VÝZNAMNÝ ASPEKT V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV Nov 7, 2019
3179 PhDr. Andrea Obročníková, PhD.
POTREBA INOVÁCIE VZDELÁVANIA SESTIER - MANAŽMENT RÁN Nov 7, 2019
3181 PhDr. Iveta Ondriová , PhD.
VYBRANÉ MERACIE NÁSTROJE NA HODNOTENIE MOBILITY A FUNKČNEJ VÝKONNOSTI A ZDATNOSTI U SENIOROV Nov 8, 2019
3185 PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.
PRAVIDLÁ V EDUKAČNOM PROSTREDÍ Nov 7, 2019
3186 Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD.
TANEČNÁ PODLOŽKA – JEJ VPLYV NA EDUKAČNÚ KLÍMU A VYUŽITIE V HUDOBNO-TANEČNOM VZDELÁVANÍ Nov 11, 2019
3187 Mgr. Miriama Šarišská
SOCIOTERAPEUTICKÝ ROZMER FORENZNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE Nov 11, 2019
3191 PhDr. Iveta Ondriová , PhD.
DEKUBITY AKO INDIKÁTOR KVALITY LIEČEBNEJ A OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI Nov 8, 2019
3192 PhDr. Andrea Obročníková, PhD.
BENEFITY KAZUISTIKY AKO VEDECKEJ METÓDY Nov 7, 2019
3194 PhDr.Mgr. Jana Cinová, PhD.
INOVATÍVNE SPÔSOBY EDUKÁCIE DETSKÝCH PACIENTOV S CHRONICKÝM OCHORENÍM Nov 12, 2019
3203 Mgr. Vesna Tomašik
ŠPECIFIKÁ PRVÉHO KONTAKTU V NÍZKOPRAHOVOM PROGRAME PRE UŽÍVATEĽOV DROG Nov 13, 2019
3204 Mgr Nina Jašeková
VÝZNAM SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V MULTIDISCIPLINÁRNOM TÍME HOSPICU Nov 13, 2019
3207 Mgr. Miroslava Tomášková
PRÍKLAD MOŽNOSTÍ VYUŽITIA KARTY NA HODNOTENIE KOMUNIKAČNÉHO SPRÁVANIA DETÍ A ŽIAKOV S PORUCHOU SLUCHU (KOZK) PRI ROZVOJI ICH KOMUNIKÁCIE Nov 14, 2019
3214 Lenka Magová, Mgr., PhD.
PRÍBEH A JEHO MIESTO V ETICKEJ VÝCHOVE Nov 18, 2019
3216 Mgr. Mária Stanková, PhD.
JAZYK LITERÁRNEJ KRITIKY V 21. STOROČÍ Nov 19, 2019
3219 Mgr. Ondřej Hromádko
ROZDÍLY V ÚHOZOVÉ TECHNICE HRY NA KLAVÍR A NA VARHANY A JEJICH VLIV NA STUDIUM KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ Nov 20, 2019
3224 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
STIGMATIZÁCIA DUŠEVNE CHORÝCH Nov 20, 2019
3229 PhDr.Mgr. Jana Cinová, PhD.
UPLATŇOVANIE ALTERNATÍVNYCH METÓD VO VÝUČBE OŠETROVATEĽSKEJ PRAXE ŠTUDENTOV Nov 12, 2019
3231 Mgr. Slavomíra Stanková
AKO HODNOTIŤ KOMUNIKAČNÚ KOMPETENCIU? Nov 22, 2019
3233 PhDr. Kateřina Thelenová, PhD.
A HEALTHY SIBLING OF AN INDIVIDUAL WITH AN AUTISTIC SPECTRUM DISORDER IN SOCIAL WORK Nov 25, 2019
3234 Mgr. Stanislava Šuščáková
PRANOSTIKY SPOJENÉ S VIANOČNÝMI SVIATKAMI Nov 25, 2019
3235 Mgr. Simona Tomášková, PhD.
EXTRACTING VOCABULARY FOR SPECIFIC PURPOSES: COLLOCATIONS AND N-GRAMS IN GERMAN TEXTS RELATED TO ASTROPHYSICS Nov 25, 2019
3238 PaedDr. Eva Vancu, Ph.D.
VPLYV KVALITY VZŤAHOVÝCH VAZIEB NA EMOČNÚ REGULACIU U ADOLESCENTOV Nov 26, 2019
3243 Ivana Václaviková, PhD.
HOW ADOLESCENTS SPEND THEIR FREE TIME? RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE TIME ACTIVITIES AND CONDUCT PROBLEMS Nov 27, 2019
3244 Ing Daneš Koťátko
DIGITÁLNÍ METODY ANALÝZY ČINNOSTI MOZKU A JEJICH VYUŽITÍ PRO REDUKCI STRESU U MANAŽERŮ A STUDENTŮ Nov 27, 2019
3256 Mgr. Kristína Piatková, PhD.
INTERDISCIPLINÁRNE PRÍSTUPY PRI ANALÝZE PARTNERSKÝCH DIALÓGOV Nov 29, 2019
3257 Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
MOTIVATION OF CZECH STUDENTS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS TO STUDY ENGINEERING Nov 29, 2019
3266 Mgr. Marta Achimská
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA Dec 2, 2019
3267 Simona Borisová, Mgr.
EDUKAČNÉ PROSTREDIE ROZVÍJAJÚCE KRITICKÉ A TVORIVÉ MYSLENIE Oct 30, 2019
3278 Antónia Sabolová Fabianová, PhD.
SOCIÁLNO-EKOLOGICKÁ PERSPEKTÍVA V SOCIÁLNEJ PRÁCI Dec 3, 2019
3281 PaedDr. Štefan Petrík, PhD.
THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM CLIMATE AND TEACHER’S AUTHORITY IN THE CONTEXT OF SCHOOL REFORM Dec 4, 2019
3286 Mgr. Zuzana Huráková
VÝSKUM SINGLES NA SLOVENSKU – MOŽNOSTI A LIMITY SEKUNDÁRNEJ ANALÝZY Dec 5, 2019
3287 Ing.Mgr. Andrea Kľučarová
MODERNÉ TECHNOLÓGIE A ICH VPLYV NA ZVÝŠENIE ZÁUJMU ŽIAKOV O FYZIKU Dec 5, 2019
3289 doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH
NÁZORY SESTIER NA SÚČASNÉ VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE NA SLOVENSKU Dec 5, 2019
3293 Mgr. Nicole Emrová
SPIRITUALITA V ČESKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCI Dec 6, 2019
3295 doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM PREDŠKOLSKÉHO VEKU Dec 6, 2019
3296 Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM DOSPELOSTI Dec 6, 2019
3297 prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM ADOLESCENCIE Dec 6, 2019
3298 PaedDr. Mgr.art. Patrícia Biarincová, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM STARŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU Dec 6, 2019
3299 doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU Dec 6, 2019
3300 prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM SENIORSKEHO VEKU Dec 6, 2019
3301 Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D,
INOVACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH UČITELŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD Dec 7, 2019
3303 PaedDr. Mária Vargová, PhD.
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V KONTEXTE MEDIÁLNEJ VÝCHOVY V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ Dec 7, 2019
3304 Mgr. Patrícia Mirdaliková
RIZIKÁ UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK U ŽIAKOV S ĽAHKÝM MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A PREVENCIA Dec 7, 2019
3306 Mgr. et Mgr. Marie Hošťálková
Trendy v inkluzvním vzdělávání v letech 2016-2019 Dec 8, 2019
3309 PhDr. Zuzana Hrabovská
SOCIÁLNE PORADENSTVO S DYSFUNKČNOU RODINOU Dec 8, 2019
3314 Mgr. Michaela Jombíková Janáková
NAHLÍŽENÍ NA PROBLEMATIKU ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI V KONTEXTU RAWLSOVEJ TEORIE SPRAVEDLNOSTI Dec 8, 2019
3318 Mgr. Dominika Sondorová
PAULO FREIRE A JEHO VPLYV NA ROZVOJ PEDAGOGIKY UTLÁČANÝCH Dec 8, 2019
3321 Mgr. Alica Hurtová, PhD.
RAKÚSKE NÁZVY RASTLÍN Dec 8, 2019
3323 Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
NOVÉ RODIČOVSTVO A JEHO KONŠTRUOVANIE V KAŽDODENNOSTI Dec 8, 2019
3328 Mgr. Michał Krawiec
EDUKACJA DOMOWA Z PERSPEKTYWY RODZICÓW I DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Dec 8, 2019
3331 Mgr. Simona Kačmárová, DiS. art.
HUDOBNO-DRAMATICKÉ ČINNOSTI VO FORMÁLNEJ A NEDORMÁLNEJ EDUKÁCII Dec 9, 2019
3336 PaedDr. Martina Drobna
SYSTÉM VZDELÁVANIA PEDAGÓGOV PRE PREDŠKOLSKÚ EDUKÁCIU V ÍRSKEJ REPUBLIKE A NA SLOVENSKU S AKCENTOM NA MATEMATICKÚ EDUKÁCIU Dec 9, 2019
3337 Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
A VIEW ON THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF THE SELECTED GROUP OF FIFTEEN YEARS OLD UKRAINIAN PUPILS Nov 29, 2019
3338 Mgr. Pavel Martinka, PhD.
THE IMPACT OF MUSIC MAKING ON MUSIC PREFERENCES OF STUDENTS OF TEACHING Dec 9, 2019
3342 Mgr. Milan Gross, MBA
LEARNING TO BE A SCHOOL PRINCIPAL Dec 9, 2019
Section 7: Philosophy, Politics and History
ID of paper Author Title of paper Added
3091 Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH A ETICKÝ KODEX Aug 28, 2019
3097 Mgr. Petra Baďová, PhD.
FENOMÉN URBEX Z ESTETICKEJ PERSPEKTÍVY Sep 26, 2019
3164 Mgr. Tomas Vojacek
THE OLYMPICS FOR SALE? XXIII SUMMER OLYMPIC GAMES IN LOS ANGELES 1984 AS A MILESTONE IN THE OLYMPIC MOVEMENT HISTORY Oct 30, 2019
3180 Mgr. Alexandra Hudáčová
FILOZOFICKÉ VZDELÁVANIE A JEHO VPLYV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŠTUDENTA Nov 7, 2019
3189 Mgr. Peter Gustáv Hrbatý
KANT A DEJINY Nov 11, 2019
3206 Jan Herůfek, Ph.D.
DINIGTAS HOMINIS G. PICA DELLA MIRANDOLA: JEHO ZDROJE A VLIV Nov 14, 2019
3211 Justyna Szajnowska-Borkowska, Mgr
ANALIZA KOMPARATYWNA GWARY PODHALAŃSKIEJ I JĘZYKA ROSYJSKIEGO Nov 16, 2019
3215 Mgr. Monika Šavelová, PhD.
K PRÍTOMNOSTI ARABSKEJ FILOZOFIE V DIELE STREDOVEKÝCH TALIANSKYCH BÁSNIKOV Nov 19, 2019
3222 PhDr. Monika Adamická
AMBIVALENCIA VZŤAHU JURAJA ŠPITZERA A ALEXANDRA MACHA Nov 20, 2019
3245 Mgr. Dávid Natafaluši
MÝTUS VEČNÉHO NÁVRATU V ANTICKOM GRÉCKU Nov 27, 2019
3246 PhDr. Ján Machyniak, PhD.
CHECKS AND BALANCES IN PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNMENT (V4 COUNTRIES) Nov 27, 2019
3248 Mr. Martin Švikruha, PhDr., PhD.
INITIAL EFFORTS FOR THE FEDERAL ARRANGEMENT OF THE COMMON STATE OF CZECHS AND SLOVAKS AFTER WORLD WAR II Nov 27, 2019
3249 Mgr. Sylvia Hrešková
ŽIDOVSKÁ KULTÚRA V ZEMPLÍNSKOM REGIÓNE Nov 28, 2019
3259 PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
ŠTÁTNA A DOBROVOĽNÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O DETI A MLÁDEŽ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ Nov 29, 2019
3263 Mgr. Tamara Tomanová
PŘÍKLADY ČESKO-NĚMECKÉHO SOUŽITÍ V PROTEKTORÁTU V ČESKÉM FILMU Nov 29, 2019
3264 JUDr. Rastislav Pirkovský
SLOVENSKÝ ŠTÁT Dec 1, 2019
3265 JUDr. Rastislav Pirkovský
NEZÁVISLÝ ŠTÁT CHORVÁTSKO Dec 1, 2019
3268 JUDr. Jan Lípa, Ph.D.
LIDSKÁ PRÁVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dec 2, 2019
3279 Mgr. Bc. Michal Himmer
NA POMEZÍ DVOU ČÍN: PROČ STÁTY „OPOUŠTÍ“ TCHAJ-WAN V ČÍNSKO-TCHAJWANSKÉM DIPLOMATICKÉM KONFLIKTU Dec 3, 2019
3280 Mgr. Petronela Wjechová
PROBLÉM διδασκαλία V PLATÓNOVEJ FILOZOFII Dec 4, 2019
3307 Mgr. Michal Čičvara
RENEWABLE ENERGY POLICY DURING THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE V4 (01.07.2018 - 30.06.2019) Dec 8, 2019
3319 PhDr. Anna Sámelová, PhD.
A VÍŤAZOM JE… ONLINE-MEDIÁLNY DOHĽAD Dec 8, 2019
3324 Mgr. Dávid Bujnovský
ZÁKLADNÉ PROBLÉMY SÚVISIACE S OTÁZKOU SLOBODNEJ VÔLE Dec 8, 2019
3326 RNDr. Mgr. Stanislav Palša
NĚKTERÉ ETICKÉ ASPEKTY PŘI TRANSPLANTACI KMENOVÝCH BUNĚK Dec 8, 2019
3333 JUDr. Dávid Pandy
ODŇATIE SLOBODY AKO SANKCIA UKLADANÁ MLADISTVÝM OSOBÁM NA SLOVENSKU V ZMYSLE „TRESTNEJ NOVELY“ (ZÁK. ČL. XXXVI/1908) Dec 9, 2019
3339 Mgr. Vladimíra Kordaničová
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ ŽIDOVSKÉHO OBYVATEĽSTVA ŠARIŠSKEJ STOLICE PODĽA SČÍTANIA OBYVATEĽSTVA Z ROKU 1869 Dec 9, 2019
3357 PhDr. Júlia Petrovičová
VPLYV REGIONÁLNEJ A VZDELÁVACEJ POLITIKY NA REGIONÁLNE DISPARITY NA SLOVENSKU Dec 11, 2019
Section 8: Industrial Engineering
ID of paper Author Title of paper Added
3077 Ing. Miroslav Variny, PhD.
VYHODNOTENIE PRACOVNÉHO CYKLU KATALYZÁTORA Jul 30, 2019
3078 Ing. Miroslav Variny, PhD.
OBMEDZENIE VÝKYVOV TLAKU V REKTIFIKAČNÝCH KOLÓNACH ÚPRAVOU ICH HLAVOVEJ ČASTI Jul 30, 2019
3079 Ing. Miroslav Variny, PhD.
VPLYV NÁSTREKU A NASTAVENIA KĽÚČOVÝCH PARAMETROV NA KVALITU VÁKUOVÉHO ZVYŠKU Jul 30, 2019
3080 Ing. Miroslav Variny, PhD.
VYHODNOTENIE VPLYVU ZNÍŽENIA ZANÁŠANIA VÝMENNÍKOV TEPLA NA PREVÁDZKE DESTILÁCIE ROPY Jul 30, 2019
Section 9: Innovation, Technology
ID of paper Author Title of paper Added
3292 Ing. Katarína Magdechová
NÁVRH METODIKY PRO SYSTÉMOVOU IMPLEMENTÁCII TSI PRE DRÁHOVÉ VOZIDLÁ Dec 6, 2019
3312 Ing. Denisa Šefčíková
MULTICRITERIAL VECTOR OPTIMIZATION AS ONE OF THE METHODS FOR EVALUATING INNOVATION LEVEL Dec 8, 2019
3349 Ing. Přemysl Strážnický
ANIMAL FIBERS AND THEIR APPLICATIONS Dec 9, 2019
Section 10: Informatics and Information Technology
ID of paper Author Title of paper Added
3081 Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
MOŽNOSTI OUTSOURCINGU Jul 30, 2019
3241 Ing. Jakub Jech
ZPRACOVÁNÍ RGB SNÍMKŮ MALÝCH VODNÍCH PLOCH ZÍSKANÝCH POMOCÍ UAV Nov 27, 2019
3242 M.Sc. Ibrahim Ahmed Salman Alameri
COMPARATIVE STUDY AND ANALYSIS OF WIRELESS MOBILE ADHOC NETWORKS ROUTING PROTOCOLS Nov 27, 2019
3262 doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M
INFORMÁCIE A REŽIMY ICH PRÁVNEJ OCHRANY Nov 29, 2019
3272 Ing. Josef Bernátek
UMĚLÁ INTELIGENCE A KYBERBEZPEČNOST KRITICKÉ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY Dec 3, 2019
3310 Ing. Jakub Machalický
FINDING CORRELATION BETWEEN CUSTOMER TYPOLOGY AND SALES RESULTS IN ASSISTED RETAIL USING COMPUTER VISION Dec 8, 2019
3311 Ing. Jakub Machalický
STRUKTURY DAT A ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ V APLIKACI PRO VYHODNOCENÍ PRODEJNÍCH VÝSLEDKŮ Dec 8, 2019
3322 Silvia Treľová
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA A JEJ RIZIKÁ V SOCIÁLNEJ OBLASTI Dec 8, 2019
3329 Andrey Semakhin, PhD
STOCHASTIC PROGRAMMING IN THE MODELING OF INFORMATION SYSTEMS IN THE P-STATEMENT OF THE PROBLEM Dec 8, 2019
3330 Ing. Jiří Smítka
AUTOMATIC RECOGNITION OF MANUSCRIPTS AND OTHER HISTORICAL MATERIALS Dec 9, 2019
Section 11: Natural Sciences
ID of paper Author Title of paper Added
3178 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
ASPEKTY VZDELÁVANIA V KONTROLE A PREVENCII NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ Nov 7, 2019
3200 MUDr. Daniela Obitková
NANOTEXTILE IN AIR FILTRATION: A PILOT STUDY Nov 13, 2019
3217 PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
EFEKTÍVNOSŤ MULTISENZOROVEJ STIMULÁCIE KLIENTA S DEMENCIOU ALZHEIMEROVHO TYPU Nov 20, 2019
3218 PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
VÝSKYT DEPRESIE U PACIENTOV V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI V KONTEXTE OŠETROVATEĽSTVA Nov 20, 2019
3220 PhDr. Jana Cuperová, PhD.
MOŽNOSTI HODNOTENIA OŠETROVATEĽSKEJ ZÁŤAŽE U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV S DEMENCIOU Nov 20, 2019
3221 PhDr. Jana Cuperová, PhD.
VYUŽITIE HYPERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE V LIEČBE DEMENCIE Nov 20, 2019
3223 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
KOMUNITNÁ STAROSTLIVOSŤ O DUŠEVNE CHORÝCH Nov 20, 2019
3225 Mgr. Veronika Gregusová
POTENCIÁL (1,3 - 1,4) -Β- D- GLUKÁNU AKO OBRANNÁ BARIERA PRI ABIOTICKOM A BIOTICKOM STRESE RASTLÍN RODINY POACEAE Nov 21, 2019
3239 Mgr. Šarlota Kaňuková
POROVNANIE PIATICH PROTOKOLOV IZOLÁCIE GENOMICKEJ DNA Z POMLETÝCH SEMIEN MAKU SIATEHO (PAPAVER SOMNIFERUM L.) Nov 26, 2019
3285 PhDr. Gabriela Kuriplachová, Ph.D.
PROBLEMATIKA PÁDOV V OŠETROVANÍ PACIENTOV S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU Dec 5, 2019
3291 Mgr. Zuzana Biščáková
DETECTION OF ANGIOGENIC MARKERS IN ENDOMETRIOSIS AND ENDOMETRIAL CARCINOMA OF THE UTERUS Dec 6, 2019
3294 Mgr. Petra Lamancová
AUTOFLUORESCENCE OF BODY FLUIDS IN EARLY DIAGNOSTICS OF CERVICAL INFLAMMATORY DISEASES Dec 6, 2019
3345 Mrs. Marta Dobáková, MUDr.
CHRONIC LOW GRADE INFLAMMATION AND PCOS Dec 9, 2019
3346 Mrs. Marta Dobáková, MUDr.
METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY Dec 9, 2019
3352 Olaf Chmura
INFLUENCE OF COFFEE AND IT’S CONSTITUENTS ON MOOD AND COURSE OF NEURODEGENERATIVE DISEASES ASSOCIATED DEPRESSION AND COGNITIVE DECLINE - REVIEW Dec 10, 2019
3355 PhDr. Alena Dziacka, PhD.
KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S DIABETICKOU NOHOU V DOMÁCOM PROSTREDÍ Dec 10, 2019
Section 12: Engineering, Building industry
ID of paper Author Title of paper Added
3261 Ing. Štefan Šedivý, PhD.
USING TECHNOLOGICAL TOOLS IN IMPROVING THE QUALITY OF ROAD INFRASTRUCTURE MANAGEMENT Nov 29, 2019
3335 Mgr. et Mgr. Josef Senčík
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VÝKOPECH – PŘIHLÉDNUTÍ KE ZKUŠENOSTEM INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Dec 9, 2019
Number of registered participants: 163 (Dec 16, 2019)

The Werner von Siemens Award is a traditional competition for the best young brains and it is organised by Siemens Czech Republic (patronage over the International Masaryk Conference) in cooperation with the Czech Academy of Sciences, Czech Rectors Conference, Czech Technical University in Prague, Charles University and under the auspices of the Min. of Education, Youth and Sports and the Min. of Industry and Trade.


Aim of the Conference

The conference provides a place for the research result presentations for all applicants interested in business processes. MMK provides also possibility of getting active relations and mutual contact sharing.


Conference Process

All registered participants can take part in MMK conference who, on account of payment of the fee, shall receive codes for the system input that allows them to present their papers.


Committee

The presentation languages at the MMK conference will be Czech, Slovak, Polish and English languages. Every participant will receive a composite book with assigned ISBN after the conference is over.