International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2018, vol. IX. (Dec 17, 2018 - Dec 21, 2018)

Logo

Registered Participants

See below for a list of participants. You can register to conference here.
Section 1: Business Management
ID of paper Author Title of paper Added
2581 Ing. Darina Vážanská
DŮVODY VEDOUCÍ KE ZMĚNĚ ORGANIZAČNÍ KULTURY Oct 18, 2018
2586 Ing. Robert Zajda
DISCIPLÍNA REALIZAČNÍ VÝKONNOSTI Oct 18, 2018
2627 Ing. Ondřej Moš, M.Sc.
SMALL, CZECH FAMILY FIRMS AND CSR Nov 6, 2018
2642 Ing. Ladislava Míková
ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA PODNIKŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE TĚŽBOU A DOBÝVÁNÍM V ČESKÉ REPUBLICE – PŘÍPADOVÁ STUDIE Nov 12, 2018
2644 Mgr. Jana Holienková, PhD.
PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ POLICAJTOV: NOVÉ MOŽNOSTI MERANIA Nov 13, 2018
2652 Mrs. Stephanie Burghart, Diplom Betriebswirtin (FH)
RISK MANAGEMENT IN VARIOUS ECONOMIC SECTORS Nov 18, 2018
2654 Mgr. Dávid Miško
UNDESIRABLE FORMS OF EMPLOYEE BEHAVIOR IN CONTEXT OF MENTAL HEALTH Nov 19, 2018
2663 Mgr Matúš Vagaš
RELATIONSHIPS AT WORKPLACE AS PRESUPPOSITION OF EMPLOYEE ENGAGEMENT, PERFORMANCE AND SATISFACTION Nov 25, 2018
2686 MS Filip Mazurków, MS
MANAGEMENT BY OBJECTIVES IN PRACTICAL TERMS ON THE BASIS OF SPORTS' MANAGEMENT Dec 4, 2018
2693 Ing. Natalie Pelloneová
VLIV ČLENSTVÍ V KLASTRU NA FINANČNÍ VÝKONNOST PODNIKŮ: PŘÍPADOVÁ STUDIE Z LETECKÉHO PRŮMYSLU Dec 5, 2018
2711 Ms Dorota Liptakova, Ing.
THE FUTURE OF LOW-COST AIR TRAVEL Dec 8, 2018
2713 Anna Gawrońska-Piotrowska
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA W KULTURZE Dec 8, 2018
2724 Ing. Markéta Dočekalová
FAKTORING JAKO ZDROJ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI: MODELOVÝ PŘÍKLAD KOMPARACE S ÚVĚROVÝM FINANCOVÁNÍM Dec 9, 2018
2728 Andreas Votteler, MBA
NEGATIVE OUTCOMS OF TRUST. MONETARY QUANTIFICATION OF THE COSTS OF DISTRUST IN COMPANIES Dec 10, 2018
2750 Frau Andrea Weigold, MBA
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT - OBSTACLES FOR A NECESSARY CHANGE Dec 11, 2018
Section 2: Marketing
ID of paper Author Title of paper Added
2612 PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.
POSTAVENIE INTERNETOVEJ REKLAMY NA SLOVENSKOM KONKURENČNOM TRHU Oct 29, 2018
2613 PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.
VYBRANÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA SOCIÁLNYCH MÉDIÍ A INTERNETU V OBLASTI MALOOBCHODU Oct 29, 2018
2631 Mgr. Zuzana Schlosserová
CONTENT ANALYSIS OF COMMUNICATION USED BY THE PHARMACEUTICAL COMPANIES ON FACEBOOK Nov 8, 2018
2667 Mgr. Lea Mezeiová
GEOGRAFICKÉ BLOKOVANIE A E-COMMERCE Nov 27, 2018
2710 Mgr. Lenka Labudová
KOMUNIKÁCIA MIEST V ONLINE PROSTREDÍ Dec 8, 2018
2720 Ing. Martin Fridrich, MSc
COST-BENEFIT METRICS IN CUSTOMER CHURN PREDICTION: A REVIEW Dec 9, 2018
2731 Mgr Martin Uhlík
NOVÉ TRENDY V PERSONÁLNOM MARKETINGU Dec 10, 2018
2752 Mr Shaurya Mathur
CONSUMER SUSTAINABILITY OF IMPLEMENTING TECHNOLOGY 5.0 INTO THE MARKETING OF DIGITAL PRODUCTS & SERVICES IN THE UNITED ARAB EMIRATES Dec 12, 2018
Section 3: Economy and Business Economics
ID of paper Author Title of paper Added
2163 Katarzyna Brożek, M.Sc.
REGIONY GRUPY WYSZEHRADZKIEJ – KLASYFIKACJA NUTS 2 Dec 28, 2017
2632 Mr. Marcel Novák, Ing., PhD.
A MICROECONOMIC ASPECTS AND CONSEQUENCES OF PRICE DEVELOPMENT IN THE V4 COUNTRIES Nov 9, 2018
2636 Mr. Ľubomír Darmo, Ing., PhD.
VÝDAVKY NA VÝSKUM A VÝVOJ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Nov 11, 2018
2696 Lukáš Falát, Ing. PhD.
ANALYSIS OF ELEMENTS AND RELATIONS OF THE TAX SYSTEM WITH AIM OF HIGHER EFFECTIVENESS Dec 5, 2018
2707 Ing. Zuzana Staníková, PhD.
FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN SELECTED EU COUNTRIES Dec 7, 2018
2708 Ing. Jakub Horák
COMPARISON OF NEURAL NETWORKS AND REGRESSION TIME SERIES IN ESTIMATING US AND CHINA TRADE BALANCE Dec 7, 2018
Section 4: Public service
ID of paper Author Title of paper Added
2578 PhDr. Natália Kováčová, PhD.
PODSTATA KONTROLY VO VEREJNEJ SPRÁVE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY Oct 17, 2018
2619 Mr. Tomáš Malec, Mgr.
ACTUAL STATE OF THE WEB DEVELOPMENT OF SLOVAK MUNICIPALITIES ACCORDING SUPREME AUDIT OFFICE OF THE SLOVAK REPUBLIC Oct 31, 2018
2645 Mgr. Katarína Kukoľová
INTERPRETATION OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS DURING THE FIRST CZECHOSLOVAK REPUBLIC Nov 13, 2018
2655 PhDr. Martin Halmo
THE INCORPORATION OF ACTIVE POLITICS OF THE LABOUR MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC Nov 20, 2018
2662 Mgr. Veronika Moravčíková, PhD.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH CENTIER Nov 23, 2018
2704 Rastislav Munk, Mgr., PhD.
POVINNE ZVEREJŇOVANÁ ZMLUVA Dec 6, 2018
2714 Mgr. Katarína Kobelová
STÁRNUTÍ POPULACE A JEHO NEGATIVNÍ DOPAD NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ŽILINSKÉM SAMOSPRÁVNÉM KRAJI Dec 8, 2018
2722 JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
JE E-GOVERNMENT DOSTUPNÝ PRE VŠETKÝCH OBČANOV? Dec 9, 2018
Section 5: Financing and Accounting
ID of paper Author Title of paper Added
2653 Alexandra Bagiová, Ing.
KOMPARATÍVNA ANALÝZA DAŇOVÉHO ASPEKTU OBCHODOVANIA S KRYPTOMENAMI V KRAJINÁCH V4 Nov 19, 2018
2656 Ing. Nikoleta Baloghová
MÔŽE SA ÚČTOVNÝ ODHAD PREJAVIŤ AKO PODVOD? Nov 20, 2018
2675 Peter Rakovský, Mgr.
PRÁVNE A DAŇOVÉ ASPEKTY KRYPTOMIEN Nov 29, 2018
2676 Monika Kleinova
OPRAVNÉ POLOŽKY PRI POHĽADÁVKACH Z OBCHODNÉHO STYKU Nov 29, 2018
2678 Peter Rakovský, Mgr.
ZDAŇOVANIE CENNÝCH PAPIEROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Nov 29, 2018
2682 Ing. et Ing. Zuzana Janková
IDENTIFIKACE OPTIMÁLNÍHO PORTFOLIA NA ČESKÉM AKCIOVÉM TRHU Dec 3, 2018
2687 Mr. Maciej Tuszkiewicz, Bsc.
FINISHED GOODS MEASUREMENT IN LIGHT OF SPECIAL ECONOMIC ZONE REGULATIONS Dec 4, 2018
2706 Sabina Augustyn, PhD
SOME REMARKS ON THE SAMPLING FROM FINITE POPULATIONS IN FINANCIAL AUDITING Dec 6, 2018
2715 Ing. Petra Srnišová
ZÁPORNÉ VLASTNÉ IMANIE AKO INDIKÁTOR EXISTENCIE TRANSAKCIÍ MEDZI SPRIAZNENÝMI OSOBAMI Dec 8, 2018
2739 Mrs Katarzyna Wojewoda - Buraczyńska, PhD
FINANSOWE INSTRUMENTY SPRZYJAJĄCE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dec 10, 2018
2748 Andreas Rams, Diplom-Oekonom
DEBT CAPACITY AND “FINANCIAL REAL OPTIONS” IN DIFFERENT INDUSTRIES – AN EMPIRICAL APPROACH Dec 10, 2018
Section 6: Psychology, Sociology and Pedagogy
ID of paper Author Title of paper Added
2571 Mgr. Markéta Pokorová
ŽIDOVSKÁ TEMATIKA VE VÝUCE – PLZEŇSKÝ KRAJ Oct 13, 2018
2573 Mgr. Aneta Vančová, PhD.
SOCIÁLNA ATMOSFÉRA V UČITEĽSKÝCH ZBOROCH Oct 14, 2018
2575 Mgr. Juraj Datko, PhD.
FOSTERING SELF-DIRECTED EFL LEARNING VIA FACEBOOK GROUP Oct 15, 2018
2579 PhDr. Denisa Gunišová, PhD.
KONTEXT DETSKÝCH PREKONCETOV V ODRAZE ŠKOLSKÝCH OBSAHOV Oct 17, 2018
2591 Mgr. Jana Nemcová, PhD.
PROBLEMATIKA BILINGVIZMU V RODINÁCH DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU - KVALITATÍVNY VÝSKUM Oct 19, 2018
2592 Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
PORUCHY PRÍJMU POTRAVY AKO RIZIKOVÉ SPRÁVANIE ADOLESCENTOV OPTIKOU SOCIÁLNEJ PRÁCE Oct 20, 2018
2599 Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková
GIFTED CHILDREN AND THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE THEIR SURVIVAL (EXPERIENCE) IN EDUCATION Oct 22, 2018
2600 Mgr. Paulína Haragová
CODE NOTATION OF MIROSLAV KOŠNÁR Oct 23, 2018
2601 Mgr. art. Zuzana Hubinská
INNOVATIVE DIDACTIC TOOLS AND CLASSICAL MUSIC IN CHILDREN’S MUSICAL PHYSICAL ACTIVITIES AS PART OF THEIR DANCE TRAINING AT PRIMARY SCHOOLS OF ARTS Oct 23, 2018
2608 Mgr. Dominika Hosova
SELF-REGULATED LEARNING AS A KEY ELEMENT OF SUCCESSFUL PUPILS Oct 24, 2018
2610 PaedDr Lucia Foglová, PhD
VZŤAH MEDZI INTERSEXUALITOU A ŠKOLSKOU SELF-EFFICACY V TEORETICKÝCH VÝCHODISKÁCH Oct 26, 2018
2611 PhDr. Petra Jedličková, PhD.
ETIOLÓGIA SEXTINGU U MLADÝCH ĽUDÍ Oct 26, 2018
2615 Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
PROBLEMATIKA KOMPETENCÍ V KURIKULU POČÁTEČNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČR Oct 29, 2018
2617 Mgr. Henrieta Hubináková
PRIESTOROVÁ PREDSTAVIVOSŤ V KONTEXTE UŽÍVANIA DIGITÁLNYCH HIER Oct 30, 2018
2618 Mgr. Henrieta Hubináková
VERBÁLNE SCHOPNOSTI V KONTEXTE UŽÍVANIA DIGITÁLNYCH HIER Oct 30, 2018
2621 Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
SYMBOLY VE VÝTVARNÉ TVORBĚ Nov 4, 2018
2622 Mgr. Jana Zvědělíková
THE SIBLING OF A CHILD WITH HEARING IMPAIRMENT Nov 5, 2018
2623 Veronika Růžičková
POHLED NA SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V REZORTU ZDRAVOTNICTVÍ Nov 6, 2018
2624 Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
EVALUATING THE RESEARCH OF AUDITORY-VERBAL THERAPY Nov 6, 2018
2625 Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
CHARAKTERISTIKA SEBEPOJETÍ A JEHO REFLEXE U PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Nov 6, 2018
2626 prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
ART TALENT AND TALENT IN THE MINDS OF TEACHERS OF ART SCHOOLS Nov 6, 2018
2628 PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
VZÁJOMNÉ KONEXIE MEDZI PERFEKCIONIZMOM A OSOBNOSTNÝMI CHARAKTERISTIKAMI U ŠTUDENTOV HUMANITNÝCH A TECHNICKÝCH ODBOROV Nov 6, 2018
2629 Mgr. Kateřina Čtvrtečková
KONZUMACE ALKOHOLU, NÁVYKOVÝCH LÁTEK A KOUŘENÍ U DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT ÚSTECKÉHO KRAJE Nov 7, 2018
2635 PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.
VPLYV INTERNETU, DIGITÁLNYCH MÉDIÍ A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA VZDELÁVANIE A PROCES UČENIA SA Nov 11, 2018
2637 Vladimíra Beliková
SEXTING A KLÍMA ŠKOLY Nov 12, 2018
2643 PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
ZISŤOVANIE SPOJITOSTI MEDZI TROMI DRUHMI PERFEKCIONIZMU A VYBRANÝMI OSOBNOSTNÝMI CHARAKTERISTIKAMI U VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV Nov 6, 2018
2646 Mgr. Jana Csámpaiová
DEVELOPMENT OF NATIONAL TESTING IN SLOVAK EDUCATION Nov 13, 2018
2647 PhDr. Veronika Šimonová
ANALYSIS OF SOCIAL RISK FACTORS AT SECONDARY SCHOOLS Nov 15, 2018
2648 Mgr. Lenka Gálisová
HUDOBNO-DRAMATICKÉ AKTIVITY AKO PROSTRIEDOK RESOCIALIZÁCIE DROGOVO ZÁVISLÝCH Nov 15, 2018
2649 Bc. Julie Machková
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Nov 15, 2018
2657 Mgr. Jana Plavnická
INTEGRATION OF IMMIGRANTS INTO THE LABOUR MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC Nov 20, 2018
2658 PhDr. Jana Hubinská, PhD.
ZISŤOVANIE JEDNOTLIVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH EXISTENCIÁLNU ÚZKOSŤ JEDINCA Nov 21, 2018
2660 Mgr. Dana Hajóssy
KLAVÍRNA SPOLUPRÁCA V EDUKAČNOM PROCESE Nov 22, 2018
2664 PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.
NOVÉ TRENDY VE VÝUCE FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE- HODNOCENÍ VLIVU CHLADU NA MAXIMÁLNÍ ANAEROBNÍ VÝKON SPORTOVCE Nov 26, 2018
2666 Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.
THE TOPIC OF CLIMATE CHANGE IN SLOVAK PUBLIC SERVICE MEDIA Nov 26, 2018
2671 Mgr. Petra Baďová, PhD.
REFLEXIA A KOMPARÁCIA VYBRANÝCH VYUČOVACÍCH METÓD Nov 28, 2018
2680 Bc. Tereza Slobodníková
JINOJAZYČNÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ Nov 29, 2018
2681 Mgr. Martin Markoš
ADOPCE ROMSKÝCH DĚTÍ A JEJÍ VLIV NA RODINNÉ VZTAHY V DÍLE TEREZY BOUČKOVÉ Dec 2, 2018
2684 Mgr. Michal Čuřín
NEW HORIZONS IN COGNITION: PRACTICAL TRAINING OF UNDER-GRADUATE TEACHERS Dec 3, 2018
2685 Mgr. Zuzana Bahurinská
PÁCHATELIA TRESTNÉHO ČINU SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA A ICH KONANIE Dec 3, 2018
2690 Mgr. Karel Řezáč
TEORETICKÁ VÝCHODISKA CAPABILITY APPROACH PRO VYUŽITÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI Dec 5, 2018
2691 Doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD.
HODNOTENIE KLINICKÉHO PROSTREDIA A TERMINOLÓGIA V OŠETROVATEĽSTVE Dec 5, 2018
2692 RNDr. Anna Horňáková, PhD.
VÝUČBOVÉ PROSTREDIE ŠTUDENTOV V ODBORE RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA PRED ZAVEDENÍM ŠPECIALIZOVANÉHO LABORATÓRIA Dec 5, 2018
2701 Mgr. Katarína Hýllová
ZOBRAZOVANIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V MÉDIÁCH A VNÍMANIE JEHO OSOBNOSTI VEREJNOSŤOU Dec 6, 2018
2703 Mgr. Kristína Radimáková
ÚLOHA A POSTAVENIE ROZPRÁVAČA V ROMÁNOCH RUDIN, ZLOČIN A TREST A VZKRIESENIE Dec 6, 2018
2712 PhDr. Danuša Faktorová
VÝVOJ ČÍTANOSTI ČASOPISU URČENÉHO PRE DETI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU Dec 8, 2018
2719 Mgr. Monika Kepičová
OPTIONS OF FORMING CHILDREN'S ARTISTIC CREATIVITY IN FREE-TIME ACTIVITIES Dec 9, 2018
2721 PaedDr. Martina Drobna
KOMPARÁCIA PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCIE NA SLOVENSKU A V ÍRSKU A PRVÝ POHĽAD NA MATEMATICKÉ VZDELÁVANIE Dec 9, 2018
2723 PhDr. Marie Borová
SWOT ANALÝZA – VYUŽITIE PRI RIEŠENÍ NEZAMESTNANOSTI ABSOLVENTOV STREDNÝCH ŠKÔL Dec 9, 2018
2727 Mgr. Ján Mikuš, MBA
VPLYV A DOPAD MÉDIÍ NA VÝVOJ DETÍ Dec 10, 2018
2730 Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Z VÝSKUMU OVEROVANIA PROGRAMU PRÍPRAVNÝCH CVIČENÍ NA NÁCVIK ČÍTANIA A PÍSANIA RELIÉFNO-BODOVÉHO PÍSMA U NEVIDIACICH DETÍ Dec 10, 2018
2732 Ing. Denisa Charlotte Ralbovská
ANALÝZA KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLENŮ SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V RÁMCI HROMADNÉHO POSTIŽENÍ OSOB Dec 10, 2018
2733 PhDr. Daniela Hrehova, PhD.
ÚSPECH, ŠPECIÁLNE V GLOBÁLNOM PODNIKANÍ, JE VÝSLEDKOM KOMBINÁCIE ZRUČNOSTÍ A PODMIENOK Dec 10, 2018
2737 Mgr. Milan Gross, MBA
PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELE ŠKOLY Dec 10, 2018
2738 Mgr. Ján Šimko
ZMYSEL ŽIVOTA A COMING OUT U HOMOSEXUÁLNE ORIENTOVANÝCH MUŽOV Dec 10, 2018
2741 Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VOKÁLNEJ PEDAGOGIKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU V KONTEXTE NONARTIFICIÁLNEJ HUDBY Dec 10, 2018
2743 Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
VÝZKUMY JAZYKOVÝCH POTŘEB Z POHLEDU TEORIE JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU Dec 10, 2018
2746 Mgr. Jakub Havlíček
SVĚTLO V ROLI VÝTVARNÉHO PROSTŘEDKU - JEHO MOŽNOSTI A VYUŽITÍ V PEDAGOGICKÉ SFÉŘE Dec 10, 2018
2747 Mgr. Michaela Janáková
KONTROLOVANÉ PITÍ ALKOHOLU Dec 10, 2018
2754 PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková
K FENOMÉNU PREBERANIA CUDZÍCH LEXIKÁLNYCH PRVKOV (V KONTEXTE STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV) Dec 12, 2018
Section 7: Philosophy, Politics and History
ID of paper Author Title of paper Added
2585 Mgr. Matej Mindár
VÝVOJ ROKOVANÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ POLITICKEJ REPREZENTÁCIE O ŠTÁTOPRÁVNOM USPORIADANÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY (ČSFR) A JEJ ROZDELENIE Oct 18, 2018
2593 PhDr. et PaedDr. Alexej Mikulášek
ŽIDOVSKÁ TEMATIKA V ČESKO-ŽIDOVSKÉ PERSPEKTIVĚ: CYKLUS POVÍDEK „MODCHE A REZI“ Oct 21, 2018
2598 JUDr. Ladislav Rozenský
ETHICAL ISSUES RELATED TO THE EU ETS SYSTEM – (EMISSION TRADE MARKET) Oct 22, 2018
2674 JUDr. Rastislav Pirkovský
NEMECKO V OBDOBÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY - PRECHOD K DIKTATÚRE Nov 28, 2018
2702 PhDr. Monika Adamická
ŽIDIA NA SLOVENSKU PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE Dec 6, 2018
2725 Olga Gheorghiev, Mgr. Ing.
ECONOMIC NATIONALISM WITHIN THE EUROPEAN UNION Dec 10, 2018
2742 Anna Kaltseva, Ph.D. in philosophy
EAST-WEST DIALOGUE IN THE INTRODUCTION TO „THE SECRET DOCTRINE” BY HELENA BLAVATSKY Dec 10, 2018
2744 Mgr. Michal Čičvara
DÔLEŽITOSŤ STRATÉGIE EURÓPA 2020 SO ZAMERANÍM NA RIEŠENIE PROBLEMATIKY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE Dec 10, 2018
Section 8: Industrial Engineering
ID of paper Author Title of paper Added
2639 Ing. Miroslav Variny, PhD.
A STUDY ON EXTENSIVE STEAM NETWORK STABILITY ENHANCEMENT Nov 12, 2018
2640 Ing. Miroslav Variny, PhD.
STEAM NETWORK OPERATION EFFICIENCY ASSESSMENT AND MODELLING Nov 12, 2018
Section 9: Innovation, Technology
There are no papers in this section.
Section 10: Informatics and Information Technology
ID of paper Author Title of paper Added
2191 Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
PROCESNÝ MANAŽMENT A JEHO PODPORA PROSTREDNÍCTVOM IKT Feb 8, 2018
2705 Mgr. Bc. Libor Klubal
GAMIFIKAČNÍ PRVKY EDUKAČNÍCH PLATFOREM Dec 6, 2018
2709 Andrey Semakhin, PhD
OPTIMIZATION OF THE ACTIVITY NETWORK OF INFORMATION SYSTEM ON TIME Dec 7, 2018
Section 11: Natural Sciences
ID of paper Author Title of paper Added
2574 Ing Jan Šinko, Ph.D.
POTENCIÁL VYUŽITÍ FYTOMASY Z PŘÍRODOVĚDNĚ VYSOCE HODNOTNÝCH LOKALIT K PRODUKCI BIOPLYNU Oct 15, 2018
2665 Mgr. Michaela Mrkvová
TOMATO MOSAIC VIRUS IN SOLANACEAE- A MINI REVIEW Nov 26, 2018
2668 RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
SERINE PROTEASES OF GASTROINTESTINAL TRACT AND THEIR ROLE IN DISEASES Nov 27, 2018
2669 RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
EXPRESSION OF RECOMBINANT NEURAMINIDASE FROM INFLUENZA VIRUS IN ESCHERICHIA COLI Nov 27, 2018
2670 RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
DECOLORIZATION OF MONOAZO DYES BY PLEUROTUS OSTREATUS Nov 27, 2018
2673 RNDr. Terézia Beck
CHARACTERISTICS OF GANODERMA SPECIES IN PURE CULTURES Nov 28, 2018
2679 Ing. Mgr. Bc. Jan Kočí
OPTIMIZATION OF ADVANCED ANALYTICAL METHODS FOR MEASUREMENT OF ULTRA-THIN INORGANIC LAYERS ON THE GLASS SUBSTRATE Nov 29, 2018
2683 Hedviga Vašková, Ing.
ZMENA ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETROV ŽIEN VPLYVOM PRAVIDELNEJ FYZICKEJ AKTIVITY Dec 3, 2018
2694 Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
ÚSKALÍ DIAGNOSTIKY NÁHLÝCH ÚMRTÍ KOJENCŮ: PŘÍPADOVÉ STUDIE Dec 5, 2018
2700 PhDr., Mgr. Katarína Kulichová
THE CONTENT OF TOTAL AVENANTHRAMIDES IN THE WORLD VARIETIES OF OATS (AVENA SATIVA L.) Dec 6, 2018
2716 MUDr. Xénia Faktorová
NEINVAZÍVNE SKÓROVACIE INDEXY FIBRÓZY U PACIENTOV S NEALKOHOLOVOU TUKOVOU CHOROBOU PEČENE Dec 8, 2018
Section 12: Engineering, Building industry
ID of paper Author Title of paper Added
2633 Ing. Petra Kocurová
CITY SPACES THROUGH THE EYES OF THE VISION-IMPAIRED Nov 9, 2018
2641 Mgr. Ing. Alžběta Bílková
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI JEHO NAVRHOVÁNÍ Nov 12, 2018
2697 Ing. Petr Hynek
VÝBĚR OPTIMÁLNÍ KOMBINACE VÝROBNÍCH NÁSTROJŮ VYUŽITÍM EVOLUČNÍHO ALGORITMU Dec 5, 2018
2751 Mgr. Václav Mráz, Ph.D.
ŽELEZNIČNÍ BROWNFIELDY A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ Dec 11, 2018
2759 Zuzana Tlachová
VEŘEJNÝ PROSTOR V PODZEMÍ Z POHLEDU ARCHITEKTURY Dec 17, 2018
Number of registered participants: 130 (Dec 18, 2018)

The Werner von Siemens Award is a traditional competition for the best young brains and it is organised by Siemens Czech Republic (patronage over the International Masaryk Conference) in cooperation with the Czech Academy of Sciences, Czech Rectors Conference, Czech Technical University in Prague, Charles University and under the auspices of the Min. of Education, Youth and Sports and the Min. of Industry and Trade.


Aim of the Conference

The conference provides a place for the research result presentations for all applicants interested in business processes. MMK provides also possibility of getting active relations and mutual contact sharing.


Conference Process

All registered participants can take part in MMK conference who, on account of payment of the fee, shall receive codes for the system input that allows them to present their papers.


Committee

The presentation languages at the MMK conference will be Czech, Slovak, Polish and English languages. Every participant will receive a composite book with assigned ISBN after the conference is over.