Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X. (16.12.2019 - 18.12.2019)

Logo

Zaměření sekcí


Podnikové řízení
Konferenční sekce se zaměřuje na širší okolnosti řízení podniků, které obsáhnou podstatné organizační, ekonomické i právní souvislosti. Jsou přijímány odborné texty dotýkající se problematiky řízení podniků jak pohledem teorie (vědecké poznatky) tak i praxe.
Relevantní okruhy: řízení, správa, administrativa, management apod.

Marketing a obchod
Diskuse této konferenční sekce se věnuje vztahům, které naplňují potřeby zákazníků korporátních firem, státní institucí či jiných organizací. Stěžejní pozornost je věnována části nabídky i poptávky a vzájemným interakcím. Sekce se současně zaměřuje na firmu a její vnitřní procesy vedoucí právě k uspokojování potřeb svých zákazníků.
Relevantní okruhy: marketingový proces, obchod, produkt, obchodní činnost apod.

Ekonomie a podniková ekonomika
Diskuse sekce se orientuje na dvě dílčí části. Na jedné straně jsou analyzovány širší makroekonomické i mikroekonomické otázky a souvislosti. Na straně druhé se konferenční sekce dívá na ekonomii jako na vědu úzce spolupracující s dílčími podnikovými obory, která se promítá do celkového konceptu podnikové ekonomiky.
Oborové sekce: makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, statistika, podnik apod.

Veřejná správa
Stěžejní pozornost sekce se věnuje činnostem souvisejícím s poskytováním veřejných služeb a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. Analýza se dotýká jednak státní správy, jednak samosprávy. Problematika zahrnuje systémy veřejné správy a státních orgánů.
Relevantní okruhy: právní vědy, státní správa, úřady apod.

Finance a účetnictví
Sekce zahrnuje analýzu problematiky financí, finančních systémů, podnikových i veřejných financí a účetních souvislostí. Stěžejními okolnostmi jsou nástroje finanční i účetní pro zobrazování stavů, toků a výsledků činností ekonomických subjektů.
Relevantní okruhy: finanční řízení, finanční trhy, účetní systémy apod.

Psychologie, sociologie a pedagogika
Záměrem sekce je podání hlubšího pohledu na sféru lidského chování, mentálních procesů i tělesného dění. Sekce zahrnuje poznatky výzkumné i praktické. Pro doplnění je analýza rozšířena o procesy definující sociální život jednotlivců, skupin, společností a širších sociálních interakcí. Pedagogika a sféra vzdělávání formující osobnost člověka je nedílnou součástí této konferenční sekce.
Relevantní okruhy: psychologie, sociologie, demografie, pedagogika, jazykověda apod.

Filosofie, politologie a dějiny
Filosofie nejen jako způsob života ale i jako akademická disciplína pohlíží na okolní skutečnosti, svět i člověka. Sekce se zaměřuje na analýzy multidisciplinární společenské vědy o politických jevech, teoriích i mezinárodních vztazích. Jsou vítány texty analyzující historické souvislosti a další reflexe širších historických událostí.
Relevantní okruhy: filosofie, politologie, dějiny, archeologie, písemnictví apod.

Průmyslové inženýrství
Sekce pohlíží na průmysl jako na významné odvětví domácího i světového hospodářství, které je ovlivňováno ekonomickým, politickým i vědeckým životem. Cílem sekce je zveřejnění poznatků oblasti zpracovatelského, těžebního i spotřebního průmyslu.
Relevantní okruhy: mechanika, materiály, výroba apod.

Informatika a informační technologie
Stěžejním bodem konferenční sekce je způsob zpracování informací a to za využití nejrůznějších vědních i technických oborů. Pro zajištění širších výstupů jsou důležité analýzy technického i programového vybavení umožňující efektivní práci s informacemi. Podělte se o aktuální poznatky informační vědy.
Relevantní okruhy: informatika, hardware, software, robotika apod.

Inovace, technologie
Přijímány jsou výsledky i teoretické pohledy a analýzy inovačních procesů, technologií a výrobních postupů. Zapojte se do sekce a zveřejněte poslední výsledky výzkumu v oblasti tvorby i zavádění nových inovačních a technologických postupů.
Relevantní okruhy: inovace, stavebnictví, architektura, zemědělství apod.

Přírodní vědy
Teorie přírodních věd by měly umožnit předvídat nové poznatky. Experimenty, empirická data i objektivní poznání na poli biologie, chemie či fyziky jsou shodné u všech přírodních disciplín bez rozdílu. Prezentujte aktuální poznatky z daného oboru.
Oborové sekce: matematika, fyzika, biofyzika, organická a anorganická chemie, geologie, imunologie, botanika, zoologie, lékařství apod.

Strojírenství, stavebnictví
Konferenční sekce poskytuje prostor pro výměnu poznatků technických oborů zaměřených na problematiku strojírenství a stavebnictví.
Relevantní okruhy: strojírenství, stavebnictví, architektura, informační technologie, doprava, energetika apod.

Počet registrovaných účastníků: 163 (16.12.2019)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.