Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2023, roč. XIV. (18.12.2023 - 20.12.2023)

Logo

Úvodní slovo

Mezinárodní spolupráce na akademické úrovni za účasti předsedy výboru pana Jiřího Králíka byla též tématem konferenčního setkání pořádaného na Velvyslanectví Polské republiky v Praze dne 23.4.2015. (Konáno pod záštitou pod záštitou paní Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj České republiky a paní Marie Wasiak, ministryně Infrastruktury a rozvoje Polské republiky.)Akademické obci

S laskavým svolením prof. ing. Zbyňka Pitry, DrSc. (Univerzita Hradec Králové) předsedy Rady expertů České manažerské asociace Vám přinášíme plné znění souboru hlavních myšlenek příspěvků zaměřených na téma společensko-ekonomického rozvoje.

Sborník byl doporučen představiteli České manažerské asociace k širší diskuzi v akademické obci vysokých škol a fakult.

Slovo úvodem

V prvním čísle ročníku 2011 (January-February 2011, pp.63-77) prestižního časopisu Harvard Business Review (HBR) byl uveřejněn článek dvou světově renomovaných autorů PORTER, M.E. - KRAMER, M.R.: How to Fix Capitalism? Creating Shared Value. Jeho obsah vyvolal okamžitý zájem široké odborné veřejnosti. V dalších číslech tohoto časopisu byla v průběhu celého roku 2011 uveřejněna řada dalších příspěvků uznávaných představitelů akademické obce, pracovníků světových poradenských firem i špičkových manažerů světových korporací. Ti prezentovali své názory na zveřejněný příspěvek i další náměty, které v něm uváděné myšlenky rozvíjely v celé řadě aspektů hledání východisek ze společensko-ekonomické krize, která zasáhla vyspělý hospodářský systém Západu koncem první dekády 21. století.

Považuji za důležité, aby se s těmito myšlenkami seznámila v co největším rozsahu také celá česká manažerská veřejnost. Proto jsem se pokusil o volný překlad textu úvodního článku, který jsem na některých místech doplnil vlastními poznámkami, reflektujícími prostředí v ČR. A uveřejnil jsem tento text na webových stránkách České manažerské asociace (ČMA). Na žádost představitelů ČMA jsem tento text postupně doplňoval o volný překlad dalších příspěvků, objevujících se v následujících číslech HBR, rozšířený o komentář k hlavním myšlenkám, prezentovaným v jednotlivých příspěvcích.

V tomto sborníku jsem shrnul všechny texty prezentované k danému tématu na webových stránkách ČMA do jednoho celku, který považuji za úvodní text do diskuse akademických pracovníků českých vysokých škol či fakult, zabývajících se výukou managementu, o tom jak přizpůsobit obsah výuky novým požadavkům vývoje světové ekonomiky. Hlavní myšlenky, prezentované v tomto sborníku, jsou výlučným duševním vlastnictvím všech v přehledu literatury citovaných autorů, můj osobní podíl na zpracování sborníku spočívá v jejich seskupení a prezentaci.

Věřím, že text vyvolá zájem české akademické veřejnosti a podnítí diskusi o tom, jak uvažovat o možnostech dalšího společensko-ekonomického rozvoje našeho státu jinak, než jsme si zatím navykli.


prof. ing. Zbyněk Pitra, DrSc.
předseda Rady expertů České manažerské asociace

Počet registrovaných účastníků: 28 (2.10.2023)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.