Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2024, roč. XV. (16.12.2024 - 18.12.2024)

Logo

Časté dotazy

1) Je konference přístupná komukoli?

Ne, není. Konference se mohou účastnit pouze registrovaní účastníci, kteří na základě registrace a úhrady konferenčního poplatku obdrží přístupové kódy do systému. Jiné osoby do systému přístup nemají.


2) Rád bych se konference zúčastnil ve spoluautorském kolektivu. Musím konferenční poplatek uhradit za každého jednoho spoluautora?

Ne, poplatek se vztahuje na jeden příspěvek konference, kdy není relevantní, zda bude autor jeden nebo vícero. Sborník však bude zaslán pouze jeden, a to na adresu uvedenou v registraci.


3) Konference se budeme účastnit s příspěvkem ve spoluautorském kolektivu a rádi bychom obdrželi dva sborníky. Jak postupovat?

Sborník je k dispozici v OPENACCESS režimu na přidělené URL adrese, která je všem účastníkům po konferenci sdělena. Tedy sborník lze stáhnout opakovaně a bez časového omezení.


4) Existují věkové či akademické limity pro účast na konferenci?

Nikoli, neexistuje žádná věková hranice omezující účast na konferenci. Výbor konference v žádném případě neomezuje horní hranicí účast na konferenci. Stejně tak nejsou nastaveny ani akademické požadavky pro účast na konferenci. Účastníkem konference může být osoba pohybující se na univerzitní (akademické) půdě, nebo zástupce praxe s předmětem činnosti odpovídajícím tematickým okruhům konference.


5) Mohu se účastnit konference se dvěma (více) články?

Ano, konference umožňuje přijmout i více článků od jednoho autora.


6) Získají účastníci konference sborník se všemi příspěvky?

Ano, po skončení konference je každému účastníkovi zaslán URL sborník s ISBN. 


7) Proč jsou sborníky navrhovány pro zařazení do databáze Scopus?

Scopus je multioborová citační databáze odborné literatury, která je zdrojem kvalitních informací a dat pro vědce, akademické pracovníky i knihovníky. Zařazení sborníku právě do této databáze je tak přínosné jak pro účastníky konference (přispěvatele), tak i pro další uživatele (čtenáře), kdy dochází k větší informační propojenosti autorů a uživatelů odborné literatury.


8) Jaké jsou obecné postupy pro zařazení (indexování) sborníku do databáze Scopus?

Sborníky konference jsou po ukončení předloženy provozovateli databáze Scopus, který rozhoduje o zařazení sborníku do této databáze. Schvalovací postup je zcela nezávislý na straně pořadatele konference a nemůže jej ani jakkoli aktivně ovlivňovat.


9) Jsou vždy všechny texty konference do Scopusu zařazeny?

Zařazení sborníku do Scopusu nemůžeme garantovat. Zařazení je odvislé od budoucí kvality textů a dále je konečné rozhodnutí o přijetí učiněno vždy společností Elsevier B.V. (provozovatel databáze Scopus). Žádný z pořadatelů konferencí do tohoto procesu nemůže zasahovat, tedy nelze ani garantovat ono finální zařazení sborníku. Samozřejmě je činěno maximum pro naplnění kritérií indexace z naší strany.


10) Kdo zabezpečuje chod konferencí?

Chod každé konference je garantován programovým výborem, který tvoří garanti odborných sekcí (pedagogičtí pracovníci, odborníci, představitelé institucí apod.) a dále členové organizačního výboru. Výpis těchto osob je k dispozici každému účastníkovi na oficiálních stránkách konference.


11) Mohu se konferencí účastnit také jako odborný garant nebo člen programového výboru?
 
Elektronické konference jsou zaměřeny na zefektivnění chodu běžně pořádaných konferencí. Uvítáme, pokud nás oslovíte s žádostí o zařazení do organizačních týmů. (Každá žádost je posouzena.) Realizovaná konference umožňuje podělit se s ostatními účastníky o poznatky, výstupy vědy a výzkumu, navázat spolupráci apod., je tedy v zájmu ECONFERENCE, aby záběr odborných disciplín byl co největší. 


12) K čemu slouží prémiový kód (Premium kód)?

Premium kód získali vybraní autoři, kteří publikovali odborné statě, nebo se aktivně podíleli na realizaci dílčích rozvojových projektů (příp. je přidělen opakovaným účastníkům konference). Premium kód lze využít vždy jen jednou bez ohledu na registrovanou osobu. Premium kód je dostupný i u partnerů konference. (Pokud kód nemáte/neznáte, příslušné pole v přihlášce nechejte prázdné - tato položka přihlášky není povinná.)


13) Je možné získat potvrzení o účasti na konferenci?

Ano, každý účastník obdrží spolu se všemi fyzickými výstupy konference také dokument potvrzující jeho účast na konferenci (příp. stvrzující publikování jeho příspěvku).
Počet registrovaných účastníků: 0 (19.7.2024)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.