Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2024, roč. XV. (16.12.2024 - 18.12.2024)

Logo

Co je „OPENACCESS“ neboli otevřený přístup?

Otevřený přístup k vědeckým informacím je definován jako: „trvalý bezplatný online přístup k dokumentům, zejména pak plným textům pro všechny uživatele“. Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené „čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání, hypertextové propojování a jakékoli jiné legální použití bez finančních, právních nebo technických omezení“. Autorům zůstává právo na řádné uznání a uvedení autorství. Literatura, která by měla být volně dostupná online, je ta, kterou vědci poskytují světu, aniž by za ni očekávali platbu. Primárně tato kategorie zahrnuje recenzované časopisecké články nebo zatím ještě nerezencované preprinty.

Různé digitální knihovny a různí vydavatelé elektronických časopisů umožňují přístup k různým typům dokumentů:
 1.  preprinty (předběžný dokument zpřístupňující určité dílo nebo jeho zkrácenou verzi před jeho připravovaným vydáním či zveřejněním např. referát na konferenci)
 2.  postprinty (publikovaná verze článku po recenzentním řízení)
 3.  výzkumné články
 4. zprávy z konferencí apod.
Jaké informace mohou mít otevřený přístup?
 • Předmětově profilované archivy a institucionální repozitáře – do této skupiny patří archivy a repozitáře jednotlivých univerzit, akademií věd a podobně. Autoři vkládají své práce sami nebo v zastoupení.
 • Online časopisy s otevřeným přístupem – nekomerční tj. bezplatné pro čtenáře i autory, náklady na publikování nese třetí strana např. vědecká organizace a komerční časopisy tj. časopisy bezplatné pro čtenáře, ovšem náklady na publikování hradí autoři (nebo jejich zaměstnavatelé a grantové agentury).
 • Povrchový web – tzv. „viditelný“ web – sem patří především osobní stránky jednotlivých vědeckých pracovníků.
Cesty otevřeného přístupu
 • Zlatá cesta (gold road) – publikování v Open Access časopisech, recenzentní řízení a otevřený přístup zajišťují vydavatelé
 • Zelená cesta (green road) – tato cesta představuje samostatnou archivaci článků jejich autory v otevřených repozitářích (autoarchivace)
Výhody OPEN ACCESS publikování pro:
 • Autory – autoři a vědečtí pracovníci tvoří nejvýznamnější část celého hnutí podporující otevřený přístup (open access). Bez jejich článků a intervence by toto hnutí nemělo takovou podporu, jaké se mu dostává. Otevřený přístup autorům dává čtenáře dohromady z celého světa bez ohledu na geografickou příslušnost, tj. mnohem více než časopisy s předplatným nezávisle na jejich prestiži. Tím se zvyšuje viditelnost a citovanost vědeckých prací.
 • Čtenáře – otevřený přístup čtenářům a uživatelům poskytuje bezbariérový, v tomto případě převážně tedy bezlicenční, přístup k materiálům pro jejich výzkum. Čtenář tak má volná data a volný software např. pro vyhledávání v plných textech, indexování, k tvorbě souhrnů, propojování a ostatním formám textové analýzy.
 • Učitele a studenty – otevřený přístup staví chudé a bohaté na stejnou rovinu a eliminuje potřebu povolení pro reprodukci a distribuci materiálů, což zkvalitňuje výuku nejen v rozvojových zemích, ale i v sociálně slabších vrstvách zemí rozvinutých.
 • Grantové agentury – publikováním vědeckých výsledků financovaných z veřejných zdrojů v časopisech s otevřeným přístupem poskytují grantové agentury veřejný přístup k informacím.
 • Vládu – publikování s otevřeným přístupem naplňuje všechny zákonné požadavky – tj., za veřejné finance jsou poskytovány veřejné výsledky. Otevřený přístup také podporuje demokracii tím, že sdílí informace.
 • Občany – občanům poskytuje přístup k výsledkům vědy, kterou platí ze svých daní.
Více informací naleznete zde.

Co je OPENACCESS?

Video na Mezinárodní Masarykově konferenci umístěno s laskavým svolením PhDr. Aleše Pekárka (Národní technická knihovna, Odbor projektů a inovací).
OPENACCESS - zapojené knihovny
 

Kontaktní osoba
 
 
Akademie múzických umění v Praze, Knihovna PhDr. Iva Horová iva.horova (at) amu.cz
České vysoké učení technické v Praze, ÚK Mgr. Lenka Němečková lenka.nemeckova (at) uk.cvut.cz
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. bartosek (at) ics.muni.cz
Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna Mgr. Lucie Vyčítalová lucie.vycitalova (at) upce.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna Ing. Lukáš Budínský budinsky (at) knihovna.utb.cz
VŠB - Technická univerzita Ostrava, ÚK Mgr. Pavla Rygelová pavla.rygelova (at) vsb.cz
VŠE, Centrum informačních a knihovnických služeb   Ing. Jan Mach machj (at) vse.cz
Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna Mgr. Barbara Šímová simova (at) lib.vutbr.cz
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna Ing. Radka Tichá tich (at) uk.zcu.cz

Další knihovny
 

Kontaktní osoba
 
 
Knihovna Akademie věd České republiky Mgr. Iva Burešová buresova (at) lib.cas.cz
Národní technická knihovna Tereza Simandlová tereza.simandlova (at) techlib.cz
Počet registrovaných účastníků: 0 (19.7.2024)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.