Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2024, roč. XV. (16.12.2024 - 18.12.2024)

Logo

Sborník, journal

Recenzovaný sborník konference

Každý účastník konference obdrží ISBN sborník s plnými texty všech příspěvků. Příspěvky konference jsou anonymně recenzovány. Do sborníku konference budou zařazeny pouze ty příspěvky, které respektují pravidla formální úpravy textu!

V případě nedodržení uvedených pokynů budou příspěvky vráceny autorovi k přepracování.

Vybrané příspěvky v anglickém jazyce budou dále zařazeny do aktuálního vydání časopisu AD ALTA (viz dále).

AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
Double-Blind Peer-Reviewed | recenzovaný mezioborový vědecký časopis 2 issues per volume. | Ročně vycházejí 2 čísla.
AD ALTA is a peer-reviewed journal of international scope.

Vědecký časopis zveřejňuje statě původně publikované na elektronických vědeckých konferencích a sympóziích zařazených do systému European National Electronic Libraries s přiřazeným ETTN identifikátorem.
 
AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
Mezioborové zaměření vědeckého časopisu AD ALTA respektuje číselníky a seznamy platné pro Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rady pro výzkum, vývoj a inovace, který jako odborný a poradní orgán vlády České republiky byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Časopis je vydáván v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Počet registrovaných účastníků: 0 (19.7.2024)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.